Evp cover042
21 May 2018 13:00

รู้ไว้ก่อนหมั่นเขี้ยวไป"หยิก"ลูกใคร กับกฎหมายสิทธิเด็กที่ควรรู้

เจ็บนิด ๆ เจ็บนิดๆ เหมือนมดกัดนิดเดียว.....จากกระแสการ " หยิก " ที่เกิดขึ้นทำให้สังคมไทยเกิดความตระหนักต่อการกระทำที่มีต่อ เด็ก และ เยาวชนมากขึ้น แต่จะมีคนรู้จริง ๆ หรือไม่แล้วเราไม่ควรปฎิบัติสิ่งใดต่อเด็กบ้าง Event Pop เลยขอรวบรวมสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนมาเพื่อให้รู้กันก่อนไปหยิกลูกใครอีกกกก


แล้วอะไรคือความหมายคำว่าเด็ก ?“เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสโดยสิ่งที่ไม่ควรกระทำต่อเด็ก ทั้งนี้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามกระทำดังต่อไปนี้


(1) กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(2) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิต หรือการรักษาพยาบาลแก่เด็กที่อยู่ในความดูแลของตน จนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก
(3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด
(4) โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระทำของทางราชการ หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว
(5) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำด้วยประการใดให้เด็กไปเป็นขอทาน เด็กเร่ร่อน หรือใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทาน หรือการกระทำผิด หรือกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก


(6) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงาน หรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก
(7) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬา หรือให้กระทำการใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็ก
(8) ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใด หรือเข้าไปในสถานที่เล่นการพนัน สถานค้าประเวณี หรือสถานที่ที่ห้ามมิให้เด็กเข้า
(9) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนหรือเพื่อการใด
(10) จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์

อ้างอิงจาก : พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 2 มาตรา 26 ว่าด้วยเรื่อง บุคคลทั่วไป กฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
และ http://www.thaihealth.or.th/node/18151


สุดท้ายเมื่อเรารู้ว่าอะไรควร หรือ ไม่ควรกระทำต่อเด็กและผู้อื่นแล้ว สิ่งหนึ่งที่อยากฝากผู้อ่านก็คือ ให้ตะหนักรู้ว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วผิด เราก็ต้องรู้ว่ามันคือสิ่งที่ผิด และไม่ควรทำต่อผู้อื่นเพื่อเป็นการเตือนตัวเองให้มีสติอยู่เสมอและให้คิดก่อนทำ ดังนั้นถ้าใครเห็นด้วยก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะจ๊ะ

Kidlaw, Kid, กฎหมาย, หยิก