Education

"ขอเลื่อนการจัดงาน" Decode Your Business DNA Forum ครั้งที่ 2

F1ed521ce8eb7aa5b1de7ce026580f8af5b8f3f5
"ขอเลื่อนการจัดงาน" Decode Your Business DNA Forum ครั้งที่ 2
🚨ประกาศด่วน! เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางสถาบันวอร์ริค ขอเลื่อนการจัดงาน Decode Your Business DNA Forum ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะควบคุมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 

#สำหรับกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

Tickets

Decode Your Business DNA Forum ครั้งที่ 2
Free
12904a98f4029a5ac43d8a34e56a9abcc562e605
Organized by
WARWICK INSTITUTE