Education

MUSEF2021 Virtual Conference : มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม

07 Oct 2021 at 09:00 - 18:00
Online Event
320 followers
7daf85a8daff49f851e32831dd892e0261b2c76a
MUSEF2021 Virtual Conference : มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม


Mahidol University for Social Engaging Forum (MUSEF)
มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม

‘มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม’ (Mahidol University Social Engagement Forum 2021 - MUSEF 2021) งานสัมมนารูปแบบ Virtual Conference ที่เปิดพื้นที่ให้นักวิจัย บุคลากรภาคสังคม และประชาชนร่วมพบปะ พูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เครื่องมือ และแรงบันดาลใจในการร่วมสร้างผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ให้ขยายกว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด รวมถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน


กิจกรรมไฮไลท์ที่ห้ามพลาด 

กิจกรรมช่วงเช้า พบกับการบรรยายพิเศษโดยเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล ชวนฟังต่อเนื่อง กับ 4 หัวข้อ 4 ประเด็น 4 เรื่อง 4 ความรู้ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 9:00 - 12:.00 น. 

08:50 - 09:00 น.        ผู้ร่วมงานทยอยเข้างานผ่านลิงก์ที่ได้รับ

09:00 - 09:10 น.        พิธีกรกล่าวต้อบรับ และพิธีเปิดงาน 

09:10 - 09:30 น.        การบรรยายหัวข้อ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อสังคม
                                      โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

09:30 - 10:00 น.        การบรรยายหัวข้อ มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Sustainable Development Goals
                                     โดย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

10:00 - 10:15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10:15 - 10:45 น.        การบรรยายหัวข้อ มหาวิทยาลัยมหิดลเขยื้อนสังคม
                                      โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

10:45 - 12:00 น.        การเสวนาหัวข้อ มหาวิทยาลัยมหิดลกับการชี้นําสังคม : กรณีศึกษา COVID-19
                                      โดยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
                                     และ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา - คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกิจกรรมย่อยที่น่าสนใจ

พบกับกิจกรรมช่วงบ่ายที่หลากหลายสำหรับทุกความสนใจที่หลากหลายของผู้เข้าร่วม ซึ่งถูกคัดเลือกและเตรียมมาอย่างเข้มข้น และจุใจ เพื่อหวังให้ความรู้ที่ได้สามารถนำไปต่อยอด สร้างประโยชน์ หรือสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

เวลาSession
13.00 - 14.00 น. (60 นาที) W1_MU Organic (NA)
วงสนทนาการพัฒนาเครื่องหมายมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์จากความร่วมมือของนักวิจัยและเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการรับรองมาตรฐานอย่างไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการได้ทดลองตรวจสอบแปลงผักแบบ Live ที่จะพาผู้เข้าร่วมไปตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพแปลงผักฉบับ MU Organic ด้วยกัน
รับจำนวนจำกัด 30 คน

W2_การรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทยเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (RA)
บอกเล่าประสบการณ์ตลอด 7 ปี ของการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการลดบริโภคเกลือโซเดียมให้คนไทย ผ่านกิจกรรมเสวนาการทำงานเชิงนโยบายกับชุมชน และโรงพยาบาลรวมถึงการสาธิตการทำอาหารที่ลดปริมาณความเค็ม แต่ไม่ลดความอร่อย
รับจำนวนจำกัด 100 คน

W3_Social Engagement: แผนภาพแสดงผลกระทบทางสังคม (Social Impact Canvas)
เรียนรู้เครื่องมือ และวิธีการใช้เครื่องมือกับงานประเภทต่างๆ ในการออกแบบและประเมินผลกระทบทางสังคม ซึ่งเหมาะสำหรับนักวิชาการที่ต้องการทำงานที่สามารถเพิ่มผลกระทบทางสังคม หรือนักทำงานภาคสังคมที่ต้องการเครื่องมือในการทำงานเพิ่มเติม
รับจำนวนจำกัด 30 คน

14.00 - 15.00 น. (60 นาที)W4_โครงการขยายผลกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงสู่ 3 วิทยาเขต (RA)
แบ่งปันความรู้จากการนำกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงไปขยายผลในรูปแบบต่างๆ และร่วมออกไอเดียการสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานใกล้ตัวของเราทุกคน เพื่อร่วมหาวิธีการที่สามารถนำไปลงมือทำได้ทันที
รับจำนวนจำกัด 30 คน

W5_เพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้นำกับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย (IHRP)
ฟังประสบการณ์จากการลงพื้นที่ไปพบปะและหารือร่วมระหว่างพระกับอิหม่ามในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยใช้เรื่อง ‘สุขภาพ’ เป็นตัวนําสนทนาเพื่อนําไปสู่การหารือแนวทางการแก้ไขประเด็นความขัดแย้งในพื้นที่ ผ่านกระบวนการสันติวิธีเพื่อสร้างสันติภาพและความปรองดอง และทดลองใช้กระบวนการและเครื่องมือในสร้างการพูดคุยบนความเห็นที่แตกต่างด้วยตัวเอง 
* หมายเหตุ กิจกรรมนี้หากเข้าร่วมแล้วขอความร่วมมือร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดเวลา เพื่อประสิทธิผลสูงสุดของการร่วมกิจกรรม
รับจำนวนจำกัด 100 คน

W6_Social Engagement: สร้าง Impact อย่างไรให้สร้างสรรค์ 
คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม SATARANA, Mayday, Trawell และ Local จะมาแบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์การทำงานภาคสังคมด้วยมุมมองและวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างผลกระทบทางสังคมให้ขยายกว้างมากยิ่งขึ้น
รับจำนวนจำกัด 30 คน (คนลงทะเบียนครบแล้ว)

15.00 - 16.00 น. (60 นาที) 

W7_นวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19  (PT)
เพราะจำนวนผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ชวนทำความรู้จักนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเป็นเรื่องสะดวกสบาย และง่ายยิ่งขึ้น
รับจำนวนจำกัด 50 - 100 คน

W8_เครื่องมือการคำนวณ PM 2.5 Footprint เพื่อส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสารอย่างยั่งยืนในประเทศไทย (PM 2.5 Footprint Calculator for Enhancing Sustainable Passenger Transport in Thailand) (EG)

ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เกิดขึ้นทุกปี ชวนร่วมประเมินแนวทางการลด PM2.5 และศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้รถ ใช้ถนน
รับจำนวนจำกัด 15 - 30 คน

W9_ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ต่อภาคการท่องเที่ยวไทย (IC)

พื้นที่แบ่งปันแนวทางการขับเคลื่อนจากไอเดียสู่ระดับนโยบาย จากการทำงานกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกระดับ เพื่อร่วมผลักดันให้เป็นข้อเสนอแนะที่พร้อมใช้งานในเชิงนโยบาย พร้อมเปิดพื้นที่ให้กับผู้สนใจ หรือผู้เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เพื่อร่วมกันต่อยอดไอเดียและช่วยกันสร้างแนวทางการเยียวยาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

รับจำนวนจำกัด 50 คน


เวลา Session
หัวข้อ Oral Presentation 
(สามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้มากกว่า 1ข้อ)

OP1_สื่อกลางทางกิจกรรมบำบัดจิตสังคม (PT)
คอร์สเรียนออนไลน์ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาสุขภาพจิตให้แข็งแรง มีความสุข และมองโลกแง่บวกมากขึ้นด้วยตัวเอง
13.00 - 13.20 น. 

OP2_เครื่องดื่มสมูทตี้สำหรับผู้สูงอายุ (SI) 
พบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงวัยด้วย สมูทตี้ หนี่งตัวเลือกเครื่องดื่มแสนทานง่ายที่อุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วน
13.20 - 13.40 น. 

OP3_โครงการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพฯ (CF)
เพื่อทำความเข้าใจความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของกลุ่มเด็กยากจน ผ่านโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อครอบครัวยากจน
13.40 - 14.00 น. 

OP4_โครงการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก (RA)
ทำความเข้าใจสาเหตุการตายที่แท้จริงของเด็ก พร้อมเรียนรู้แนวทางป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
14.00 - 14.20 น.

OP5_โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนต์ และฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6 (CF) 
รู้จักและทำความเข้าใจ ‘สารหนู’ ตัวการร้ายทําลายสมอง และพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้น เพื่อป้องกันภาวะบกพร่องทางสติปัญหาให้ลูกหลานของเรา
14.20 - 14.40 น. 

OP6_สื่อสร้างสรรค์ป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็ก (IHRP)

ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยการพัฒนาสื่อ และเนื้อหาสร้างสรรค์สอดแทรกในการเรียน การสอน และการถอดบทเรียนจากโรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
14.40 - 15.00 น. 
  
OP7_โครงการชุมชนร่วมใจบริโภคผักผลไม้อาหารปลอดภัยโรงเรียนบ้านประชาสามัคคี ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (NA)
เพราะสุขภาพที่ดีของครูและนักเรียนเริ่มได้ด้วยการร่วมมือ ร่วมใจของชุมชนที่เข้มแข็ง สู่การแบ่งปันผัก ผลไม้ และอาหารปลอดภัยแก่โรงเรียน
15.00 - 15.20 น. 

OP8_เปลี่ยน ‘ตระหนก’ เป็น ‘ตระหนัก’: การเฝ้าระวังและรายงานคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาวะของประชาคมศาลายา (EN) 
เปิดโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเว็บไซต์สำหรับรายงานคุณภาพอากาศรายชั่วโมง เพื่อให้บุคลากรชาวมหิดลและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถรับมือกับฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
15.20 - 15.40 น. 

OP9_มหาวิทยาลัยมหิดลกับการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ (IHRP)
ถอดบทเรียนนวัตกรรมสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ระหว่างนักการเมืองและภาคประชาสังคม 
15.40 - 16.00 น. 

* ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วม 1 ท่าน

ในการเลือกกิจกรรมเพียง 1 กิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกันเท่านั้น 


Speed Networking

กิจกรรมพิเศษ Nice to meet you 5 นาที ยินดีที่ได้รู้จัก ช่วงเวลาที่คุณจะได้ทดลองพบปะ พูดคุยกับคนใหม่ๆ ภายในเวลา 5 นาที เพื่อแลกเปลี่ยนกับคนที่ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน และไปจนถึงอาจเป็นคนที่จะมาร่วมสรรสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ดีๆ ร่วมกันในอนาคต ในอนาคตภายในเวลา 5 นาที โดยสามารถเลือกจองเวลาในแต่ละประเด็นที่สนใจได้ดังนี้


         13.00 - 14.15 น.      > บริการชุมชน

                                            > Social Accelerator/ Social Impact/ Corporate CSR

         14.20 - 15.30 น.      > เด็กและเยาวชน

                                            > สุขภาพ

         15.30 - 16.45 น.      > ผู้สูงอายุ และ Inclusiveness

                                            > วัฒนธรรม

📍 หมายเหตุ

  • กิจกรรมนี้รับจำนวนจำกัด (Session ละ 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มคนภาคสังคม 12 คน และนักวิจัยหรือบุคคลที่สนใจ 12 คน) จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์เข้าร่วมแก่ผู้สมัครตามลำดับก่อนหลังจนกว่าจะครบจำนวน 
  • หากท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม จะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม Speed Networking ในกลุ่มประเด็นที่ท่านลงทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งกติกา รับลิงก์ และ Password ในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง (ท่านจะได้รับอีเมลยืนยัน พร้อม Password แยกจากกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน)


* 1 ท่านสามารถเลือกได้เพียง 1 ประเด็นเท่านั้น

  เนื่องจากทีมงานอยากเปิดโอกาสให้ทําความรู้จักกันได้อย่างทั่วถึง

 จึงรับจำนวนจำกัด ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น ไม่เปิดรับ Walk-in หน้างาน


นอกจากนี้ภายในงานยังมีห้องต่างๆ ให้เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น

✅  - การนำเสนอ Poster Presentation ในรูปแบบ Online ภายใต้ 6 หัวข้อ ได้แก่ สุขภาพ วัฒนธรรม เยาวชน ผู้สูงวัย การสร้างการมีส่วนร่วม และการบริการสังคม ที่ผู้เข้าร่วมสามารถแวะเวียนเข้ามาได้ตลอดวัน พร้อมพบปะนักวิจัยเจ้าของผลงาน และพบกับกิจกรรมพิเศษ ร่วมโหวตเพื่อหาผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด ลุ้นรับรางวัลพิเศษทั้งเจ้าของผลงานและผู้ร่วมโหวต

✅  ห้อง Lobby ต้อนรับและชวนทุกท่านคุย หรือตอบข้อสงสัยใดๆ ตลอดงาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

📝  * ผู้ที่สนใจเข้าร่วม MUSEF 2021 จะต้องลงทะเบียนผ่าน Eventpop ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2021 ทีมงานจะจัดส่งลิงก์สำหรับร่วมกิจกรรมให้ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม

📝 * หากมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน ขอเปลี่ยนรายละเอียดการจองบัตร สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่ Facebook @MUSEFconference (ก่อนวันที่ 30 กันยายน)

📝 * ขอยกเลิกบัตรเพื่อลงทะเบียนใหม่ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 10:00 – 18:00 น.

Live Chat : eventpop.me

E-mail : pop@eventpop.me

Line@ : @eventpop

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ : 

📲 Facebook: @musefConference 

📧 Email: musef_mahidol@mahidol.ac.th
networking, Workshop, talk, seminar

Registration Types

Register name must match ID card or passport.

No Registrations Available

424cc8c3e08ffbb592cca3ce2f94a8d2c40e7bf9
Organized by
Mahidol University