Education

People Management Skills

A3fa923a333af2a90cb0b6013074d4dba92e9a8e
People Management Skills
People Management Skills (PMS) | 1-2 Jul 2021
โปรโมชันพิเศษ! Add LINE Official ของ NTC รับส่วนลด on top 5%
(หมดเขตวันที่ 30 ธันวาคม 2564)

"บริหารคนอย่างไรให้ได้งาน บริหารพนักงานอย่างไรให้ได้ใจ"
    กุญแจสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดี คือการสร้างแรงจูงใจและดึงพลังในตัวพนักงานออกมา แต่จะทำอย่างไร ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารในระดับงานใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานในฐานะผู้บังคับบัญชา คือความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และการมีทักษะในการบังคับบัญชาที่ดี หัวหน้างานหลายๆ ท่าน เติบโตมาจากการเป็นพนักงานที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อมาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้ว หลายๆ ครั้งที่หัวหน้าเหล่านั้นกลับประสบปัญหาในการบริหารทั้งในแง่ของการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา และแม้กระทั่งการบริหารงาน
    ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน หรือผู้ที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาในอนาคต ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี ท่านเหล่านั้นควรที่จะได้รับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องทั้งในแง่ของการบริหารคน และบริหารงาน

รายละเอียดหลักสูตร
Module 1: Manage People
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
- ความแตกต่างระหว่างงานพนักงานกับงานหัวหน้างาน ทำไมหัวหน้าบางคนจึงยังคงทำตัวเหมือนเป็นพนักงาน
- ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน
- การสร้างแรงจูงใจ
- แรงจูงใจคืออะไร ทำไมต้องจูงใจลูกน้อง
- ศึกษาลักษณะธรรมชาติของมนุษย์เพื่อนำสร้างแรงจูงใจ
- การสร้างแรงจูงใจอย่างง่ายๆ แต่ได้ผลสูง
- การสื่อความ
- ความสำคัญของการสื่อความกับการเป็นหัวหน้า
- อุปสรรคของการสื่อความที่หัวหน้าควรหลีกเลี่ยง
- เทคนิคการสื่อความที่สามารถเข้าถึงจิตใจของลูกน้อง
- การทำงานเป็นทีม
- หัวหน้างานกับการสร้างทีมงาน
- บทบาทของหัวหน้างานในการแก้ไขความขัดแย้งภายในทีม
- การสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

Module 2: Manage Knowledge
- การพัฒนาพนักงาน
- ทำไมหัวหน้าต้องพัฒนาพนักงาน
- แนวทางในการพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น
- การบริหารความรู้ให้กับทีมงาน
- หัวหน้างานกับการสอนงาน
- การให้ Feedback พื้นฐานสำคัญของการสอนงานที่ดี
- การสอนงาน Coaching ทักษะสำคัญของการเป็นหัวหน้ายุคปัจจุบัน
- เทคนิคการสอนงาน เพื่อพัฒนาผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา

Module 3: Manage Process
- การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน
- การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน
- ลักษณะของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ดี
- เครื่องมือวัดผลงาน (KPI)
- เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวางแผน
- การควบคุมงาน
- หัวหน้ากับการควบคุมงาน
- การใช้ระบบเตือนในขั้นตอนการควบคุม
- ปัจจัยที่ทำให้การควบคุมงานล้มเหลว
- ระบบควบคุมงานที่ดี

Module 4: Leadership
- การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ วิธีคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
- การคิดแบบ Lateral Thinking
- เทคนิคการตัดสินใจ
- บทบาทหน้าที่ของผู้นำ
- ผู้นำที่ดีคืออะไร
- ผู้นำต่างจากผู้จัดการอย่างไร
- แนวทางในการเป็นผู้นำที่ดี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
    ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือพนักงานในระดับบังคับบัญชาทุกระดับที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเป็น
ผู้บังคับบัญชา


Tickets

General Admission

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

฿11,250.00

*Some fees may be applied

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
C666e503add3a996650e5f38491aeb7d0bca61d4
Organized by
Network Training Center