Education

Information Security Management Systems Training

Poster placeholder
Information Security Management Systems Training


Information Security System Management Training

เป็นหลักสูตรการฝึกอบรม 4 วัน ที่จะช่วยให้ผู้เรียน รู้จักกับระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกใช้เป็นแบบในการบริหารจัดการ ให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปใช้ในการทำงานจริงกับองค์กร หรือหน่วยงานของตนได้


หลักสูตรนี้ ได้รับการปรับแต่งเพื่อให้กระชับ โดยเน้นในรื่องความเข้าใจในมาตรฐานฯ ความต้องการของมาตรฐานฯ และการนำไปประยุกต์ใช้จริงได้ในสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่แตกต่างกันไป โดยมีหัวข้อที่จะครอบคลุมดังนี้
1. แนะนำระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (1วัน)
2. การจัดทำระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (2วัน)
3. การจัดทำเอกสารตามที่ ระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ต้องการ และตัวอย่างเอกสารหลักๆ (1วัน)

สอนโดย คุณ ปวิตร เมฆหมอก, CGEIT, CISA ที่ปรึกษาของ SYNERGY TECHNOLOGY ผู้มีประสบการณ์ตรงในการจัดทำระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้กับองค์กรชั้นนำในประเทศ

ที่ SYN HUB ชั้น 4 พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:00 – 18:00 น.

ราคาพิเศษ 9,900. บาท จำนวนจำกัด (ไม่รวม VAT)
ราคาปกติ 10,900. บาท (ไม่รวม VAT)

หมายเหตุ:
1. กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ โดยสิทธิของท่านจะได้รับการสงวนไว้เพื่อใช้ในครั้งต่อไป หากพ้นกำหนด 3 วันโดยไม่แจ้ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์
2. หากต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้งเจ้าหน้าที่ SYN HUB ที่เบอร์ 02 062 9919 ล่่วงหน้าก่อนวันอบรม และใบเสร็จรับเงินจะมอบให้ในวันที่เข้าฝึกอบรม กรณีมีใบหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณานำ ฉบับจริง มาแสดงด้วยหากไม่นำมาแสดง จะต้องเก็บ VAT 7%
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการฝึกอบรมตามความจำเป็นในกรณีที่มีผู้สมัครเรียนไม่เพียงพอหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันฝึกอบรม
4. ราคาค่าฝึกอบรมได้รวมค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และอาหารว่างแล้ว
5. ราคาค่าฝึกอบรมไม่รวมค่าที่จอดรถ

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
โทร. 02-062-9919, 02-105-8596
Line@ : @synhub

Tickets

No Tickets Available

F4d446648cc4157fc7eb98ff7e256b1369ddb8aa
Organized by
SYNHUB Co-Innovative Space