Choose Your Language
ไทย English

Screen shot 2559 11 07 at 11.49.42 am

SET - Blockchain Hackatron

26 November 2016 09:00 - 27 November 2016 17:30
Stock Exchange of Thailand
ส่วนหนึ่ง จากบทความของ ThaiPublica ที่กล่าวถึง Blockchain ไว้ได้อย่างเรียบง่ายดังนี้  - เศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ของเราตั้งอยู่บน “ความไว้วางใจ” ระหว่างกัน (ว่าจะไม่มีใคร “เบี้ยว” ข้อตกลง) แต่เราต้องอาศัย “ตัวกลาง” จำนวนมากมายหลายรูปแบบในการทำให้เรามั่นใจ เช่น เราอาศัยธนาคารเวลาโอนเงิน อาศัยทนายเวลาเจรจาทำข้อตกลงทางการค้า อาศัยนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เวลาหาซื้อบ้าน ฯลฯ
บล็อกเชนมีศักยภาพที่จะทำให้ “ตัวกลาง” ทั้งหมดนี้ไร้ความหมาย! (ถ้าไม่ยกระดับตัวเองไปส่งมอบมูลค่าเพิ่มที่ซอฟต์แวร์ทำไม่ได้)
กล่าวอย่างรวบรัดที่สุด บล็อกเชนคือ “ระบบการจัดการฐานข้อมูล” สำหรับการยืนยันตัวตน เคลียร์ริ่งธุรกรรม สืบสาวร่องรอย และบันทึกความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ (เช่น สกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างบิตคอย์น์) หรืออะไรก็ตามที่เปลี่ยนมือกันได้
ระบบบล็อกเชนตั้งอยู่บน “บัญชีธุรกรรม” (ledger) อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีนี้เก็บไว้ในเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เรียกว่า “โหนด” (node) แต่ละโหนดมีสำเนาบัญชีธุรกรรมของตัวเอง บัญชีนี้จึงกล่าวได้ว่า “กระจายศูนย์” (distributed) เพราะมันถูกก๊อปปี้ไปอยู่ในทุกโหนดในเครือข่ายในเวลาจริง อัพเดทล่าสุดพร้อมกันตลอดเวลา
ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ของใครเป็น “เจ้าของ” บัญชีธุรกรรมแต่เพียงผู้เดียว

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่กำลังถูกกล่าวถึงอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามการรู้ว่ามันคืออะไรนั้นเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้น อย่าปล่อยให้ตัวเองตกรถไฟด้วยการมาร่วมกันสร้าง application ด้วย blockchain กันแบบไม่หยุด 36 ชั่วโมง ไม่หยุดไม่หย่อนมาร่วมกันสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานร่วมกัน


Tickets

Do you have promotional code for this event?

No Tickets Available!

Odd e gmail logo

Odd-e (Thailand)

Odd-e is a company originally founded by Bas Vodde in 1999 in Amsterdam, Holland. At that time we provided help in software development projects. In 2001, Bas moved to China. Since 2005 Odd-e (now located in Singapore) provides training and coaching related to product development and agile development, lean development, quality management and Scrum.

Need help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., LTD