Health

การจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 3 (ม.ค.-มิ.ย. 65)

25 Aug 2021 09:00
Online Event
1.55K followers
99b67bae23a3f9d08676d4c7e5b6d9a14a137972
การจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 3 (ม.ค.-มิ.ย. 65)
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna เพิ่มเติมเป็นรอบที่ 3 
โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนพร้อมให้บริการประมาณเดือน มกราคม 2565 - มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ผู้ที่จองวัคซีนทางเลือกในรอบที่ 3 จะได้ลำดับการฉีดต่อจากผู้ที่จองไว้ในรอบก่อนหน้านี้
ราคาเบื้องต้นที่กำหนดโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ราคา 1,650 บาท/ 1 เข็ม (รวมค่าวัคซีน ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าประกันการแพ้วัคซีนแล้ว)
ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือกอย่างละเอียดก่อนทำการจองและชำระเงิน

เงื่อนไขการจอง
1. สามารถจองได้ไม่เกิน 10 เข็มต่อการจอง 1ครั้ง
2. ผู้ที่จองวัคซีนทางเลือกในรอบที่ 3 จะได้ลำดับการฉีดต่อจากผู้ที่จองไว้ในรอบก่อนหน้านี้
3. ปริมาณจัดสรรวัคซีนที่โรงพยาบาลจะได้รับขึ้นอยู่กับการจัดสรรจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น หากโรงพยาบาลได้รับวัคซีนมาน้อยกว่าที่ได้เปิดรับจองและชำระเงินไว้ โรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้
3.1 โรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีนให้กับผู้จองแต่ละท่านตามลำดับการชำระเงินก่อนหลัง
3.2 สำหรับผู้จองที่ไม่ได้รับจัดสรร โรงพยาบาลจะคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ชำระไว้เท่านั้น และโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนอื่นทดแทนให้แก่ผู้จองที่ไม่ได้รับจัดสรรในทุกกรณี 
4. กำหนดการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการส่งมอบวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานภาครัฐ
5. เมื่อทางโรงพยาบาลทราบกำหนดเวลาส่งมอบวัคซีนที่แน่นอนแล้ว โรงพยาบาลจะกำหนดรอบการเข้ารับการฉีดวัคซีน หากท่านไม่สามารถมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามรอบที่โรงพยาบาลกำหนดได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ได้ชำระไว้ทั้งจำนวน แต่ทั้งนี้ท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลง ผู้รับวัคซีนได้โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันตามช่องทางที่โรงพยาบาลกำหนด โดยการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับบริการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการซื้อขายทำกำไรจากสิทธิรับวัคซีนในทางใดๆ
6. โรงพยาบาลจะจัดให้มีการให้บริการฉีดวัคซีนในสถานที่ของโรงพยาบาล หรือสถานที่ใกล้เคียงที่มีความเหมาะสมต่อการให้บริการซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
7. ราคาข้างต้นเป็นราคาในเบื้องต้น โดยราคาสุดท้ายจะเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนกำหนด หากราคาดังกล่าวมีการปรับเพิ่มขึ้น ผู้รับวัคซีนตกลงชำระเงินส่วนต่างก่อนการฉีดวัคซีนในวันที่มาฉีดวัคซีน หากราคามีการปรับลดลง โรงพยาบาลจะคืนเงินส่วนต่างให้ผู้รับวัคซีนในวันที่มาฉีดวัคซีน
8. โรงพยาบาลของสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการใด ๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่โรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมได้
vaccine, Health, moderna, covid19

Registration Types

No Registrations Available

C19af0bc428ae806b0f2dfd0aa125973e83dbadb
Organized by
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก