Health

การจองวัคซีนซิโนฟาร์ม (ฉีด 11-17 กันยายน 64)

06 Sep 2021 09:00
Online Event
667 followers
Ff65fc7f46d49a42694832fedde6091bf634e373
การจองวัคซีนซิโนฟาร์ม (ฉีด 11-17 กันยายน 64)

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เปิดจองและชำระเงินวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) 

โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีนพร้อมให้บริการระหว่างวันที่ 11-17 กันยายน 2564 ทั้งนี้การจัดสรรวัคซีนให้กับผู้จองแต่ละท่านตามลำดับการชำระเงินก่อนหลัง

วัคซีนซิโนฟาร์มเหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดอื่นๆมาก่อน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ 


ราคาวัคซีนสำหรับการฉีด 2 เข็ม (รวมค่าวัคซีน 2 เข็ม ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าประกันการแพ้วัคซีนแล้ว) ราคา 2,200 บาทต่อคน (เข็มละ 1,100 บาท) 

เพื่อความรวดเร็วในการจอง กรณีที่ทำการจองให้บุคคลอื่นกรุณาเตรียมข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้ของผู้เข้ารับวัคซีนทุกท่าน

- ชื่อ-นามสกุล

- เลขประจำตัวประชาชน

- วัน/เดือน/ปี เกิด (พ.ศ.)

- ที่อยู่

- เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้


ทั้งนี้เมื่อจองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับบริการและวันเวลาที่จองได้สำหรับการฉีดทั้ง 2 เข็มได้

ท่านสามารถเลือกขอใบเสร็จรับเงินแบบเต็มได้จากในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง


* กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือกอย่างละเอียดก่อนทำการจองและชำระเงิน *


เงื่อนไขการจอง

1. สามารถจองได้ไม่เกิน 10 คนต่อการจอง 1ครั้ง และเมื่อจองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับบริการได้
2. ผู้รับบริการทุกท่านต้องยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ชนิดอื่นๆมาก่อน
3. ผู้รับบริการแต่ละคนจะได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ ตามกำหนดเวลาดังนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

    3.1 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 64 ในเวลาเดียวกัน
    3.2 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 64 ในเวลาเดียวกัน
    3.3 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 64 ในเวลาเดียวกัน
    3.4 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 64 ในเวลาเดียวกัน
    3.5 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันพุธที่ 15 กันยายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 64 ในเวลาเดียวกัน
    3.6 ถ้าจองฉีดเข็มที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 64 จะได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 64 ในเวลาเดียวกัน

4. เมื่อจองแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนวันเวลาที่จองได้สำหรับการฉีดทั้ง 2 เข็ม เนื่องจากวัคซีนเป็นแบบ Multiple Doses ต่อขวด ซึ่งจำเป็นต้องมีการเตรียมวัคซีนล่วงหน้าและจะไม่สามารถนำกลับไปเก็บได้อีก
5. กรุณานำ E-ticket และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้ารับบริการเพื่อยืนยันตัวตนก่อนการฉีดวัคซีน
6. โรงพยาบาลจะจัดให้มีการให้บริการฉีดวัคซีนในสถานที่ของโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก เท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนที่ฉีดได้
7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้ได้
8. กำหนดการให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการส่งมอบวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานภาครัฐ
9. ความคุ้มครองและเงื่อนไขการประกันการแพ้วัคซีนเป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
10. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการใด ๆ อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่โรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมได้

covid19, vaccine, sinopharm

Registration Types

No Registrations Available

A3af04886fdf1d063bd10bb12e28996f2fdac422
Organized by
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก