Technology

หลักสูตร Active Directory Concepts and Troubleshooting _ONLINE Course / Labs

E2baa82669e196ad707aba4a443aa7b25409a68f
หลักสูตร Active Directory Concepts and Troubleshooting _ONLINE Course / Labs
เนื้อหาหลักสูตร
        ครอบคลุม Active Directory Domain Services (AD DS) บน Windows Server 2008/2012/2016/2019 ที่เป็น core backbone services ของ application แทบทุกตัวในองค์กร ลักษณะการสอนเป็นการบรรยายทางด้านทฤษฎีกระชับ สรุปสิ่งที่จำเป็น ข้อควรระวัง best practices ขั้นตอน และวิธีการแก้ปัญหา เนื้อหาที่จำเป็นต่อการทำงานเกี่ยวกับ Active Directory นำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
     เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานในส่วนที่จำเป็นของ Active Directory และ สามารถตรวจสอบการทำงาน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Active Directory รวมถึง services ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Active Directory replication, SYSVOL replication, FSMO, DNS, client logon, DC health, performance, time synchronization, AD database, Microsoft cloud integration, และอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม

เนื้อหาครอบคลุม
หลักการทำงานสำคัญที่ควรทราบของ Active Directory Domain Services หรือ AD DS วิธีตรวจสอบการทำงานของ AD DS ว่าตอนนี้ปกติดีไหม วิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงคำแนะนำต่างๆ จาก Microsoft เนื้อหาครอบคลุม Active Directory replication, SYSVOL, GPO, DNS, DC health, operational excellences, การอัพเกรด Active Directory ไปเป็น Windows Server 2019 , เพิ่มเติมเรื่องของ Cross-forest AD migration (consolidation) , AD security และ Azure AD DS 

Chapter 1 Active Directory Replication

 • Explore the default installation of 4 DCs
 • Check AD replication status
 • Configure Active Directory Sites
 • Test AD replication
 • Check strict replication consistency
 • View AD DS’s DNS structure
 • View dynamic site name registry
 • Finding DC
 • Review undefined subnets

Chapter 2 SYSVOL Replication

 • Verify SYSVOL ready registry
 • Check SYSVOL replication status
 • Check DFS Replication service status
 • View DFSR Backlogs
 • Test SYSVOL failover
 • Non-authoritative restore (for DFSR SYSVOL)
 • Non-authoritative Restore (DFSR SYSVOL) with script
 • Authoritative Restore (For DFSR SYSVOL)

Chapter 3 Group Policy

 • Download GPOs for hardening
 • Create test structure OUs
 • Configure Windows Server 2019 Member Server baseline GPO
 • Gpresult
 • RSOP
 • Group Policy Results Wizard
 • Remotely Group Policy Update
 • Most used GPO settings
 • Review applied GPOs
 • Backup GPOs
 • Restore GPOs
Chapter 4 Active Directory Issues Related to DNS
 • Verify DC’s DNS registrations
 • Configure DNS search order
 • Configure DNS forwarders
 • Secure dynamic updates
 • Disable allow zone transfer to any server
 • Enable aging/scavenging

Chapter 5 Domain Controller Health

 • Check critical services
 • Transfer FSMO roles
 • Check DC Health
 • Configure Time Synchronization
 • Review LDAP policy
 • Enable AD recycle bin
 • Recover deleted objects
 • Backup AD DS
Chapter 6 AD Security

 • Find administrative account used to start service
 • Find users who can have blank password
 • Find possible stale computers which never contacted the domain > 180 days
 • Find possible stale users who never logged on to
 •   the domain > 1 year
 • Find administrative accounts with Password Never Expired enabled
 • Configure the account lockout threshold
 • Delegate AD DS administrative tasks
 • Virtualization

Chapter 7 Upgrade AD DS to Windows Server 2016/2019

 • Before upgrade tasks
 • Demote DC2
 • Promote DC2-NEW (To be DC2)
 • Promote DC1-NEW
 • Review DNS configuration
 • Swap DC1 and DC1-NEW
 • Change DC1-NEW to DC1
 • Demote the last old DC (DC1-OLD)
 • Transfer FSMO
 • Configure Time Synchronization
 • Raise DFL/FFL
 • Enable new AD DS features
 • Perform a mini AD health check

เหมาะสำหรับ
ผู้ดูแลระบบ หรือทำงานในสายงาน Windows Server เทคโนโลยี หรือผู้ที่ต้องการนำความรู้ไป ออกแบบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ AD DS

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Windows Server, Active Directory, และ Network หรือ เคยทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือเก้ไขปัญหาพื้นฐานของ AD DS

วิธีการเรียน
Virtual Classroom : การเรียนแบบ Hands on workshop 50% และ บรรยายทางด้านทฤษฎี 50% เนื้อหากระชับ อธิบายและ Demo Labs เพื่อให้ท่านทำ Hands on Labs ใน ONLINE Labs เรียนผ่านสื่อออนไลน์ Microsoft Team Meeting (Closed Group ) 8 ครั้ง

ONLINE Labs: ครอบคลุมคู่มือ Hands on Labs อธิบายขั้นตอนการทำแล็บส์อย่างละเอียด และครอบคลุมเรื่องที่จำเป็นในการทำงานด้าน Active Directory

ONLINE Course : เรียนได้ทันทีใน Web services Udemy ประกอบด้วยเนื้อหา 50% และ Real world Scenario 50% จัดทำใหม่ทั้งหมด แบ่งหัวข้อละเอียด วางใน Udemy สามารถเรียนได้ทันทีที่สมัครเรียน

ตัวอย่าง ONLINE Course https://bit.ly/3uMNGH6

อุปกรณ์การเรียน | เครื่อง Computer ที่ต่อเชื่อม Internet ได้
ผู้สอน I คุณจักรพงศ์ ชมกลิ่น Microsoft Certification : MCSEs/MCT (Linkedin)
อัตราค่าเรียน|     6,000 บาท
( ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
กรณีออกใบกำกับภาษีในนามบริษัทฯ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

สอบถามเพิ่มเติม :
LINE ID

@learninthecloud
M: 081 919 0291
E: narissada@inthecloud.co.th
W : http://learninthecloud.co/


LINE ID :

Narissada.a

Tickets

Price
฿6,000.00
Available until 15 Dec 2021 12:00

*Some fees may be applied

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
817a74e8aa719ad4130ded21cc9c01d33aa3df7c
Organized by
บริษัท อิน เดอะ คลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด