Health

Love you heart day 2021

Ba1033e5e85854ba8c28b842c7dc7b1da8a0e7a7
Love you heart day 2021


Love you heart day 2021

Registration Types

Love you heart day 2021 : Online

บัตรนี้เป็นบัตรสำหรับเข้าร่วมสัมนาช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเท่านั้น

Free
Love you heart day 2021 : On Site

บัตรนี้เป็นบัตรสำหรับเข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงานเท่านั้น สถานที่จัดงาน ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช พอ. ศูนย์ป้องกันและพัฒนาการรักษาโรคหัวใจ​

Free
1c1c62ebcd27cc7c5c69fdaff16d4bcd84820f64
Organized by
โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช พอ.ศูนย์พัฒนาการรักษาโรคหัวใจ