Education

GSSE Open House 2021

E41a6adc9b244ae092be02b8a73390424e1540fa
GSSE Open House 2021
ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมงาน GSSE Open House 2021 

1. กรุณาสแกน QR Code เข้าร่วม Warwick Line Official เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลเพิ่มเติม


2. สำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมงาน โดยกรอกข้อมูลตามด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

Tickets

GSSE Open House 2021
Free
6cc0f56f31241865a4eeef7b36af679fdee48e3f
Organized by
WARWICK INSTITUTE