Education

เวิร์กช็อป ความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก รุ่นที่ 2 (สำหรับบุคคลทั่วไป)

22221f83190c38ae94d1c54e77a893830fe8bb07
เวิร์กช็อป ความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก รุ่นที่ 2 (สำหรับบุคคลทั่วไป)

เรียนรู้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก และลงมือทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญในเวิร์กช็อปเข้มข้น 2 วันเต็ม สมัครฟรี! 

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  Material ConneXion®  Bangkok ร่วมมือกับสถาบันพลาสติกและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กับนักออกแบบ เพื่อส่งเสริมนักออกแบบให้เข้าใจกระบวนการผลิตพลาสติก และสามารถร่วมมือกับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในเชิงพาณิชย์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากพลาสติกใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อปรับกระบวนการคิดและการผลิตแบบใหม่ อันจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานและความต้องการของตลาด ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของนักออกแบบและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอีกด้วย

เวิร์กช็อปความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้นจะพาคุณไปรู้จักตั้งแต่คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกทั่วไปและพลาสติกชีวภาพภายใต้หัวข้อบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมจัดแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559

หัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ 

 

08.30 - 09.00 น.           : ลงทะเบียน

09.00 - 10.15 น.           : ความเป็นมาของพลาสติกและประเภทของพลาสติก

10.15 - 10.30 น.           : ประเภทของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน        

10.30 - 10.45 น.           : พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.           : กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก (พร้อมดูการสาธิตการผลิตจริง) 

12.00 – 13.00 น.          : พักรับประทานกลางวัน  

13.00 – 14.30 น.          : หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและเทคนิคสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

14.30 – 14.45 น.          : พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.          : ถามตอบพร้อมกับมอบโจทย์

เริ่มกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักออกแบบจับกลุ่มร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ตามโจทย์ที่กำหนดให้

 

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หัวข้อ การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3D

สถานที่ สถาบันพลาสติก

08.30 - 09.00 น.           : ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.          : ให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปรับแก้ไขแบบและนำเสนอร่างแบบ

                                               เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

                                               ดร. พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก

                                        คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้ง FIF Design Studio

10.30 - 10.45 น.           : พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.          : ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปรับแก้ไขแบบและนำเสนอร่างแบบ ที่มีความเป็นไปได้ในการผลิต

12.00 – 13.00 น.          : พักรับประทานกลางวัน  

13.00 – 15.30 น.          : ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นงาน 3D โดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ 3D

15.30 – 16.30 น.          : ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนำเสนอร่างแบบที่ขึ้น 3D พร้อมทั้งแนวคิดในการออกแบบ

 


หมายเหตุ 

*  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

** ซอฟแวร์ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปทดลองใช้ได้ 1 เดือน

*** ทางสถาบันพลาสติกจะนำแบบงานที่ออกแบบไปพิมพ์ 3D เพื่อจัดแสดงผลงานต่อไป

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับจํานวนจํากัด เพียง 30 ท่าน

 

การรับสมัคร

นักออกแบบหรือผู้สนใจที่ต้องการเข้าร่วมเวิร์กช็อป ควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน  

2. มีความรู้พื้นฐานด้าน Packaging design


Tickets

No Tickets Available

Fe4a61cd5ce99453890e379f4a71d243f130dcf5
Organized by
Thailand Creative and Design Center