Education

Machine Learning for Business

56dd2f52948a10d00d15fc43f90c415fe02dca76
Machine Learning for Business

อบรมและทำความเข้าใจเทคโนโลยี Machine Learning ที่องค์กรชั้นนำระดับโลก เช่น Facebook, Google, Amazon, Apple, Walmart, Airbnb และอีกมากมาย นำมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจลูกค้าเชิงลึก (Customer Insights) หาโอกาสเพิ่มยอดขาย (Upselling/ Cross-selling) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดความเสี่ยงการทุจริต หรือการคาดการณ์ในอนาคต ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วที่คนหรือเทคโนโลยีแบบเดิมไม่สามารถทำได้

ศึกษากลยุทธ์และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

ชมการสาธิตการใช้ Machine Learning จาก Amazon ML ในสถานการณ์จริง 

เข้าหลักสูตรนี้แล้วจะค้นพบว่า Machine Learning อยู่ใกล้ตัวเราและนำไปใช้งานง่ายกว่าที่คุณคิด

เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็น IT ไม่มีการเขียน program หรือ coding ใดๆ 

Tickets

No Tickets Available

275ec625086e89112df9584147f2fd39d1080e5e
Organized by
VForward Consulting