1

Deep in JavaScript Programming

วัตถุประสงค์ :

•     เข้าใจวิธีการเขียน และเพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะภาษา JavaScript อย่างจริงจัง

•     เพิ่มลูกเล่นต่างๆ ให้กับ Website ทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

•     ต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้

•     สร้างเสริมโอกาสความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคคลที่สนใจ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

•     นักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการ, Developer ที่มีความรู้ในการพัฒนาโปรแกรมในด้าน Web 

 ทั้งสาย .NET, PHP, Java และอื่นๆ

•     ผู้ที่ทำงานทางด้าน IT อื่นๆ ที่อยากศึกษาเพิ่มเติมความรู้ หรืออยากเปลี่ยนมาทำงานสายนี้

•     เหมาะกับคนที่เขียน JavaScript อยากอัพเดทพื้นฐาน และ feature ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดเขียน JS

      Framework ในอนาคต

 

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม


1.   Note Book

2.   RAM 2 GB ขึ้นไป

3.   พื้นที่ว่าง 4 GB ขึ้นไป

          4.   ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Windows Vista หรือ Windows 7 ขึ้นไป


 

ความรู้พื้นฐาน :

•     Programming experience

•     Understanding of HTML and HTTP

•     Windows, Internet หรือมีความรู้ทาง HTML


เนื้อหาการอบรม :

Day 1

ประวัติ ความเป็นมา และจุดประสงค์การใช้งานของ JavaScript

 หลักไวยากรณ์ภาษา  (Language Syntax)

    •     Keywords / Reserved Words

    •     ตัวแปร  (Variables)

    •     ชนิดของข้อมูล (Data types)

    •     เครื่องหมายและการดำเนินการ  (Operators)

    •     ประโยคคำสั่ง (Statement)

    •     ชุดคำสั่งย่อย (Function)

ขอบเขตตัวแปรและหน่วยความจำ (Scope and Memory)

    •     Primitive and reference

    •     ขอบเขตการประมวลผล (Execution context and scope)

    •     การเรียกคืนหน่วยความจำ (Garbage collection)

การอ้างอิงชนิดต่างๆ (Reference Types) 

    •     Object

    •     Array

    •     Date

    •     Regular Expression (RegExp)

    •     Function

Day 2

    การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented JavaScript)

        •     การใช้งานวัตถุ (Object and Instantiation)

        •     การรับถ่ายทอดคุณลักษณะ(Inheritance)

    นิพจน์ของชุดคำสั่งย่อย (Function Expression)

        •     การเรียนตัวเอง (Recursion)

        •     Closures

        •     Block Scope alternative solution

    แบบจำลองวัตถุของบราวเซอร์ (Browser Object Model)

        •     Window

        •     Location

        •     Navigator

        •     Screen

        •     History

    การตรวจสอบชนิดของบราวเซอร์ (Client Detection)

        •     Capability Detection

        •     User-agent Detection


 

Day 3

    แบบจำลองเอกสารเชิงวัตถุภายในบราวเซอร์ (Document Object Model :DOM)

        •     Hierarchy of Nodes

        •     DOM accessing

    เหตุการณฺ์  (Events)

        •     Event flow

        •     Event Handlers

        •     Event Object

        •     Event types

        •     Simulating Events

    การจัดการเหตุการณ์ (Error Handling)

        •     การรายงานและจัดการข้อผิดพลาด (Error Reporting and Handling)

        •     การแก้ไขข้อจุดบกพร่องในโปรแกรม (Debugging Techniques)

    การใช้งานชุดคำสั่งทีมีประโยชน์  (Popular JavaScript Libraries)

        •     jQuery    

จำนวนชั่วโมง :

          3 วัน ( เวลา 9.00 – 16.00)


ราคารวม :

ü  เอกสารการอบรม

ü  อาหารกลางวัน

ü  อาหารว่าง 2 รอบ


สถานที่

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด 

320 อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 8 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(MRT หัวลำโพง ประตูทางออกที่ 1)

ขอข้อมูลเพิ่มเติม :

Tel.        081 847 3756, 02 234 4442 - 3

E-Mail :   nipaporn.p@pnpsw.com

Line ID : annphunip

Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Pnp logo51

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด

บริษัท พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Application ต่างๆ มากว่า 16 ปี ซึ่งให้บริการทั้งด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรม การให้คำปรึกษาในการวางระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และ การจัดฝึกอบรมต่างๆ


Need Help?

Visit Help Center