Education • Charity

งานเสวนา Data Day 2022: คุยเรื่อง PDPA by Datalent Team

23 Jul 2022 at 09:00 - 16:30
The Connecion Seminar Center
นั่ง MRT ลาดพร้าว ขึ้นประตูหมายเลข 4
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
8 followers
Cf46ebba6c0d685d32260dd3685303dec06e098d
งานเสวนา Data Day 2022: คุยเรื่อง PDPA by Datalent Team

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานเสวนา ITM Data Day 2022 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปร่วมสมทบทุนบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดี

ประกาศความเป็นส่วนตัวการลงทะเบียนโครงการงานบริการวิชาการ Datalent Team (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะผู้เข้าร่วมการอบรม/เสวนา กับเรา โดยท่านสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวของเราเพิ่มเติมได้ทางลิงก์นี้ https://www.datalentteam.com/privacy/ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ The Connecion Seminar Center (MRT Ladprao) โดยในปีนี้จะเป็นการพูดถึงแนวโน้มด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเป็นงานเสวนาในช่วงเช้าและเวิร์คช็อปบันทึกการประมลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การเริ่มต้นการปฏิบัติตาม PDPA เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ การจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูล (ROPA) เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์ โครงสร้างของการบันทึก ROPA ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในช่วงบ่ายโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านมาตอบข้อสงสัย และแนวความรู้ที่ควรทราบในการทำงานกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเสวนาหัวข้อ ITM Data Day 2022 คุยเรื่อง PDPA (ช่วงเช้า 9.30 - 12.00)


งานเสวนานี้ไม่ได้เป็นการสอน PDPA แต่เป็นการพูดคุยเพื่อไขข้อสงสัยประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ

 • เสวนาหัวข้อ ITM Data Day 2022 คุยเรื่อง PDPA (ช่วงเช้า 9.30 - 13.00)
  • หลักการเบื้องต้นที่ควรทราบและสิ่งที่ควรระวัง สำหรับประชาชนทั่วไป
  • ความเข้าใจผิดของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อ PDPA
  • กฎหมายลูกที่กำลังอยู่ในการพิจารณา
  • สิ่งที่องค์กรที่ควรดำเนินการและบทบาทหน้าที่ในองค์กร
  • ข้อควรระวังสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ
  • ข้อควรระวังสำหรับงานทรัพยากรบุคคล
  • บทบาทของนักกฎหมายภายในองค์กร
  • บทบาทของITและนักพัฒนาระบบ
  • แนวทางการจัดทำ ROPA
  • การร้องเรียนและการลงโทษ
  • ช่วงถาม-ตอบจากผู้เข้าร่วมงาน

โดยได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาดังนี้ 

รายชื่อผู้ร่วมเสวนา
 • อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริมผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • คุณรับขวัญ ชลดำรงกุลCo Founder Easy Company Group Company Limited
 • คุณ สุวรรณโชติ ศิริมหาศาลสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ดำเนินรายการโดย
 • ผศ. ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดีอาจารย์ประจำ กลุ่มสาขาวิชา IT Management คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและหัวหน้าโครงการ Datalent Team

================================

 
เวิร์กช็อปการจัดทำ ROPA ช่วงบ่าย (13.30 - 16.00)

 • Workshop บันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activity
  • เพื่อให้การเริ่มต้นการปฏิบัติตาม PDPA เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระบบ การจัดทำบันทึกการประมวลผลข้อมูล (ROPA) เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์ โครงสร้างของการบันทึก ROPA ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้อบรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวในวันอบรมด้วย
วิทยากร
 • คุณ สุวรรณโชติ ศิริมหาศาลสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคคลที่เข้าร่วมเสวนาได้รับทราบถึงแนวโน้มของนโยบายและการทำงานร่วมกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้บุคคลที่เข้าเสวนามีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี (Technology Law)
 3. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาสร้างเครือข่ายการบูรณาการการทำงานร่วมกันมากขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • ประชาชนทั่วไป นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

================================

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

เวลา 9:30-12.00 น. (งานเสวนา)

เวลา 13:30-16.30 น. (เวิร์คช็อปการจัดทำ ROPA)

================================

 

งานเสวนาช่วงเช้า (Online) 

ออนไลน์ผ่าน Facebook Group

900 บาทต่อท่าน


งานเสวนาช่วงเช้า (On-site)

1,900 บาทต่อท่าน (รวมค่าอาหารว่างและค่าอาหารเบรก)


เวิร์คช็อปการจัดทำ ROPA  (On-site)

2,500 บาทต่อท่าน (รวมค่าอาหารว่างและค่าอาหารเบรก)


งานเสวนาและเวิร์คช็อปการจัดทำ ROPA (On-site)

3,000 บาทต่อท่าน (รวมค่าอาหารว่างและค่าอาหารเบรก)


** รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปร่วมสมทบทุนบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดี**

================================

สถานที่ 


เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างเพื่อสร้างรถไฟสายสีเหลือง จึงอาจทำให้ผู้เข้าร่วมไม่สามารถมองเห็นช่องทางในการจอดรถในอาคารจอดแล้วจรได้
หากท่านนำรถยนต์ส่วนบุคคลมา สามารถนำมาจอดที่อาคารจอดแล้วจรของ MRT ลาดพร้าวได้ 


 

================================


กำหนดการเสวนา

กำหนดการเสวนา
วันที่เวลาหัวข้อ

งานเสวนา

9.30 - 11.00

 • เสวนาหัวข้อ ITM Data Day 2022 คุยเรื่อง PDPA โดย
  • หลักการเบื้องต้นที่ควรทราบและสิ่งที่ควรระวัง สำหรับประชาชนทั่วไป
  • ความเข้าใจผิดของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อ PDPA
  • กฎหมายลูกที่กำลังอยู่ในการพิจารณา
  • สิ่งที่องค์กรที่ควรดำเนินการและบทบาทหน้าที่ในองค์กร 

  • อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
  • จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม
  • จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • คุณรับขวัญ โชคดำรงกุล
  • จาก Easy Company Group Company Limited
  • คุณสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล
  • จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
  • ผศ. ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
  • จากกลุ่มสาขาวิชา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  11.00 - 12.00

  • เสวนาหัวข้อ ITM Data Day 2022 คุยเรื่อง PDPA โดย
   • ข้อควรระวังสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ
   • ข้อควรระวังสำหรับงานทรัพยากรบุคคล
   • บทบาทของนักกฎหมายภายในองค์กร
   • บทบาทของITและนักพัฒนาระบบ
   • แนวทางการจัดทำ ROPA
   • การร้องเรียนและการลงโทษ
   • ช่วงถาม-ตอบจากผู้เข้าร่วมงาน

   • อ. ดร. นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
   • จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   • ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม
   • จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   • คุณรับขวัญ โชคดำรงกุล
   • จาก Easy Company Group Company Limited
   • คุณสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล
   • จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
   • ผศ. ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
   • จากกลุ่มสาขาวิชา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   งานเวิร์คช็อป ROPA

   13.00 - 14.30

   • Workshop บันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   • (Record of Processing Activity)
    • คุณสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล
    • จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

   14.30 - 16.30

   • Workshop บันทึกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   • (Record of Processing Activity)
    • คุณสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล
    • จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
   **โปรดนำ Notebook ส่วนตัวมาใช้ในวันอบรม***


   =============================================================


   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

   Email : Datalentteam@gmail.com

   Facebook : Datalent Team 

   Tel : 09 7113 5975 (คุณบอย)

   seminar, pdpa

   Tickets

   บัตรงานเสวนาช่วงเช้า (Online)

   บัตรสำหรับงานเสวนาช่วงเช้าผ่านระบบ Online
   เวลา 9.30 - 12.30

   ฿873.25
   Available until 23 Jul 2022 09:30
   งานเสวนาช่วงเช้า (On-site)

   บัตรสำหรับงานเสวนาช่วงเช้าแบบ On-site
   เวลา 9.30 - 12.30 (รวมค่าอาหารเบรกและค่าอาหารกลางวันแล้ว)
   (ค่าบัตรงานหลังจากรวมค่าธรรมเนียมจากตัวระบบแล้วจะมีราคา 1,900 บาท)

   ฿1,873.25
   Available until 23 Jul 2022 09:30
   เวิร์คช็อปการจัดทำ ROPA  (On-site)

   บัตรสำหรับเวิร์คช็อปการจัดทำ ROPA  (On-site)
   เวลา 13.30 - 16.30

   ฿2,473.25
   Available until 23 Jul 2022 09:30
   งานเสวนาและเวิร์คช็อปการจัดทำ ROPA (On-site)

   บัตรสำหรับงานเสวนาและเวิร์คช็อปการจัดทำ ROPA (On-site)
   เวลา 9.30 - 16.30 (รวมค่าอาหารเบรกและค่าอาหารกลางวันแล้ว)
   (ค่าบัตรงานหลังจากรวมค่าธรรมเนียมจากตัวระบบแล้วจะมีราคา 3,000 บาท)

   ฿2,973.25
   Available until 23 Jul 2022 09:30

   *Some fees may be applied

   Accepted payments
   Visa icon Master icon Jcb icon
   5b41b12ea5b34ca3e94627b6230b98f108bd8e90
   Organized by
   Datalent