Education

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์”

88e3e00bdd4a73a909784d9c787576eafadbcb32
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์

เวลา : 28 มกราคม 2560  | 10:00-16:00 น. 

สถานที่ : TCDC COMMONS อาคาร  Ideo Q จุฬา-สามย่าน

 

กฎหมายเกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์อย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรกับงานฟรีแลนซ์ ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณรับงานโดยที่คุณรู้จักและเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่จะมาปกป้องงานผลประโยชน์ของคุณแล้วหรือยัง?

ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าฟรีแลนซ์นั้นเป็นอาชีพที่ไม่ขึ้นตรงต่อองค์กร หรือบริษัทใดๆ ฟรีแลนซ์ทุกคนจะต้องจัดตารางเวลาการทำงานของตนเอง หางานและรับเงินจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งตกลงกันตามความพึงพอใจของทั่งสองฝ่าย แต่ก็มักจะมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามมามากมาย ทั้งการทำงานที่ไม่มีสัญญา การโดนโกงไม่จ่ายค่าจ้าง การนำงานทำเสนอไปใช้โดยไม่จ่ายค่าจ้าง สิทธิ์ในผลงานนั้นใครเป็นเจ้าของ การจ่ายภาษี และการโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์นั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องตัวฟรีแลนซ์เอง และผลงานต่างๆ คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะมาเรียนรู้เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จึงจัดงานสัมมนา กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์ ขึ้นเพื่อ:

·        ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์ ทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การทำสัญญา พื้นฐานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายภาษีอากร

·        ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจรจาร่างสัญญา เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้รับของฟรีแลนซ์ และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะได้รับความไม่เป็นธรรม

·        ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่จะมาปกป้องชิ้นงานต่างๆ ที่สร้างสรรค์โดยฟรีแลนซ์

·        แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และวิทยากร

·        กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลัก และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


ใครที่ควรเข่าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?

ฟรีแลนซ์ในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์

ทีมวิทยากร

ชาติพร บารมี (ชาติ)

ประวัติการศึกษา

·        นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·        นิติศาสตร์มหาบัณฑิต International Economic Law, University of Warwick, UK

·        นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Commercial Law, University of Bristol, UK

ประวัติการทำงาน

·        Partner : Legal Advisory Council Limited (ปี 2548 ถึงปัจจุบัน)

·        อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

·        ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์ (หลัม)

ประวัติการศึกษา

·        นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·        นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) International Trade Law, University of Kent, UK

ประวัติการทำงาน

·        ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด (Jarrett Lloyd Co., Ltd) (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

·        ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)

·        ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท แมควอลเดน แอนด์ เบลลีย์ จำกัด (McWalden & Bailey Co., Ltd) (ปี25522553)

·        ทนายความ สำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์จ ากัด (International Commercial Consultant Co., Ltd) (ปี 2551-2552)

·        วิทยากรพิเศษ (ปี 2558 ถึงปัจจุบัน)นัฐพงษ์ ท้วมเกร็ด(ซีตรอง)

ประวัติการศึกษา

·        นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·        นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Wisconsin Law School, USA

ประวัติการทำงาน

·        ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

·        อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

·        ที่ปรึกษาอาวุโส กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ Booyoung Housing Company Limited (South Korea)

·        ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)


กำหนดการ

10.3011.00       ลงทะเบียน

11.0012.30       รูปแบบการดำเนินธุรกิจและการทำสัญญา

                           1.  รูปแบบการดำเนินธุรกิจ

                                o  บุคคลธรรมดา

                                o  นิติบุคคล

                           2.  การเจรจาและร่างสัญญา

                                o   แนะนำการเจรจาและข้อตกลงต่างๆ ก่อนการรับงาน

                                o   ขั้นตอนการทำสัญญา
                                o   ตัวอย่างสัญญา


13.30 15.00       กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและภาษีอากร

                           1.   พื้นฐานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรรู้

            o   เครื่องหมายการค้า

            o   สิขสิทธิ์

            o   สิทธิบัตร

            o   การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

                           2.  กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับฟรีแลนซ์

                                o  เอกสารทางบัญชี

                                o  การยื่นภาษี


15.0015.30       แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน

15.3016.00       ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาและเนื้อหาของสัมมนา


ไม่เสียค่าใช้จ่าย   รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 คน

โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation


พิเศษ!!

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์ หรือคำถามที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานมาได้ล่วงหน้า ทุกข้อสงสัยของท่านจะได้รับคำตอบจากทีมวิทยากรทางกฎหมายภายในงานสัมมนาครั้งนี้

 

หมายเหตุ

1.  บรรยายเป็นภาษาไทย

2.  เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที  ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที


Tickets

No Tickets Available

4c63e0e82c510828fe77bd6ace7ff4d37b2731d0
Organized by
Thailand Creative and Design Center