Workshop ip3 eventpop cover

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์

เวลา : 28 มกราคม 2560  | 10:00-16:00 น. 

สถานที่ : TCDC COMMONS อาคาร  Ideo Q จุฬา-สามย่าน

 

กฎหมายเกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์อย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรกับงานฟรีแลนซ์ ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณรับงานโดยที่คุณรู้จักและเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่จะมาปกป้องงานผลประโยชน์ของคุณแล้วหรือยัง?

ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าฟรีแลนซ์นั้นเป็นอาชีพที่ไม่ขึ้นตรงต่อองค์กร หรือบริษัทใดๆ ฟรีแลนซ์ทุกคนจะต้องจัดตารางเวลาการทำงานของตนเอง หางานและรับเงินจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งตกลงกันตามความพึงพอใจของทั่งสองฝ่าย แต่ก็มักจะมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามมามากมาย ทั้งการทำงานที่ไม่มีสัญญา การโดนโกงไม่จ่ายค่าจ้าง การนำงานทำเสนอไปใช้โดยไม่จ่ายค่าจ้าง สิทธิ์ในผลงานนั้นใครเป็นเจ้าของ การจ่ายภาษี และการโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์นั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องตัวฟรีแลนซ์เอง และผลงานต่างๆ คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะมาเรียนรู้เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

TCDC โดยความร่วมมือกับ tasknjoy จึงจัดงานสัมมนา กฎหมายต้องรู้: ว่าด้วยกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์ ขึ้นเพื่อ:

·        ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์ ทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การทำสัญญา พื้นฐานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายภาษีอากร

·        ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเจรจาร่างสัญญา เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้รับของฟรีแลนซ์ และป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะได้รับความไม่เป็นธรรม

·        ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายที่จะมาปกป้องชิ้นงานต่างๆ ที่สร้างสรรค์โดยฟรีแลนซ์

·        แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกัน และวิทยากร

·        กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำหลัก และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด


ใครที่ควรเข่าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้?

ฟรีแลนซ์ในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์

ทีมวิทยากร

ชาติพร บารมี (ชาติ)

ประวัติการศึกษา

·        นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·        นิติศาสตร์มหาบัณฑิต International Economic Law, University of Warwick, UK

·        นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Commercial Law, University of Bristol, UK

ประวัติการทำงาน

·        Partner : Legal Advisory Council Limited (ปี 2548 ถึงปัจจุบัน)

·        อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชาสัญญาสำคัญทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

·        ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)จีรพร ศรีเพ็ชรดานนท์ (หลัม)

ประวัติการศึกษา

·        นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·        นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) International Trade Law, University of Kent, UK

ประวัติการทำงาน

·        ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท จาร์เรทท์ ลอยด์ จำกัด (Jarrett Lloyd Co., Ltd) (ปี 2554 ถึงปัจจุบัน)

·        ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)

·        ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานกฎหมาย บริษัท แมควอลเดน แอนด์ เบลลีย์ จำกัด (McWalden & Bailey Co., Ltd) (ปี25522553)

·        ทนายความ สำนักกฎหมาย บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชี่ยล คอนซัลแตนท์จ ากัด (International Commercial Consultant Co., Ltd) (ปี 2551-2552)

·        วิทยากรพิเศษ (ปี 2558 ถึงปัจจุบัน)นัฐพงษ์ ท้วมเกร็ด(ซีตรอง)

ประวัติการศึกษา

·        นิติศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·        นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Wisconsin Law School, USA

ประวัติการทำงาน

·        ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)

·        อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

·        ที่ปรึกษาอาวุโส กฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ Booyoung Housing Company Limited (South Korea)

·        ที่ปรึกษากฎหมายประจำรายการ Opal Law Firm ออกอากาศทางช่อง GMM25 (ปี 2558)


กำหนดการ

10.3011.00       ลงทะเบียน

11.0012.30       รูปแบบการดำเนินธุรกิจและการทำสัญญา

                           1.  รูปแบบการดำเนินธุรกิจ

                                o  บุคคลธรรมดา

                                o  นิติบุคคล

                           2.  การเจรจาและร่างสัญญา

                                o   แนะนำการเจรจาและข้อตกลงต่างๆ ก่อนการรับงาน

                                o   ขั้นตอนการทำสัญญา
                                o   ตัวอย่างสัญญา


13.30 15.00       กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและภาษีอากร

                           1.   พื้นฐานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรรู้

            o   เครื่องหมายการค้า

            o   สิขสิทธิ์

            o   สิทธิบัตร

            o   การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

                           2.  กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับฟรีแลนซ์

                                o  เอกสารทางบัญชี

                                o  การยื่นภาษี


15.0015.30       แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน

15.3016.00       ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาและเนื้อหาของสัมมนา


ไม่เสียค่าใช้จ่าย   รับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 คน

โปรดสำรองที่นั่งผ่านระบบ Online Reservation


พิเศษ!!

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สามารถส่งคำถามเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานฟรีแลนซ์ หรือคำถามที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานมาได้ล่วงหน้า ทุกข้อสงสัยของท่านจะได้รับคำตอบจากทีมวิทยากรทางกฎหมายภายในงานสัมมนาครั้งนี้

 

หมายเหตุ

1.  บรรยายเป็นภาษาไทย

2.  เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที  ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที


View Tickets
Date
28 Jan 2017 10:00 - 09 Feb 2017 16:30
Add to Calendar
Location
TCDC COMMONS Bang Rak Bangkok Thailand
View Map

Organized by

Tcdc logo2
Thailand Creative and Design Center

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

Having trouble purchasing ticket? View Help Center