Education • Art & Design

TADE: 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

07 Sep 2022 11:00 - 19 Sep 2022 20:00
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, ชั้น 5
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน หัวมุม ถ.พระราม 1 และ ถ.พญาไท ตรงข้ามห้างมาบุญครอง และ สยามดิสคัฟเวอรี่ มีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
Bangkok, Thailand
2 followers
362e5ad401687e260eaa8b3de211743ef8c5a5f0
TADE: 4th THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

THAILAND ART AND DESIGN EXHIBITION การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

การแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ต่อเนื่องจากความสำเร็จในการจัดงานใน 3 ครั้งที่แล้วมา

โดยในครั้งนี้มีการแสดงผลงานภายใต้แนวคิดพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในโลกปัจจบันสู่อนาคต “โพ้นวัฒนสถาปัตยกรรม Culturarchitecture Beyound” โดยผ่านการคัดเลือกผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ จากผลงานที่มีคุณค่ามีจุดเด่นอยู่ที่แนวคิดในการสร้างสรรค์และสามารถสื่อถึงความร่วมสมัยโดยคำนึงถึงที่การสอดรับและยืดหยุ่นกับยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ


การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ งานวิชาการในปัจจุบัน มิได้มีขอบเขตเพียงสถาบันการศึกษาแต่เป็นการบูรณาการในส่วนของวิชาการร่วมกับวิชาชีพ เพื่อเป็นการผสานความเข้าใจและเป็นพื้นฐานการสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โดยการจัดการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ในครั้งนี้จะเป็นครั้งสำคัญที่ องค์กรหลักในการจัดงานจะมีการขับเคลื่อน ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และการออกแบบ ในประเทศไทย คือ ส่วนวิชาการที่ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา สภาคณดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง ประเทศไทย (Council of Deans of Architecture of Thailand(CDAST)) สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย(Council of Arts and Design Deans of Thailand (CADDT)) สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย และ ส่วนของวิชาชีพที่มี สภาสถาปนิก(Architect Council of Thailand) เป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการสนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะ วางกรอบ แนวทาง มุมมองด้านวิชาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับวงการวิชาชีพ ในการจัดโครงการได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ศิลปินและนักออกแบบมาร่วมแสดงผลงานตามแนวความคิดและรูปแบบเฉพาะตัวพร้อมทั้งมีการประเมินคุณภาพผลงานโดยคณะกรรมการจากส่วนวิชาการ และส่วนวิชาชีพครั้งสำคัญของประเทศไทย


เสาวนา “วัฒนสถาปัตยกรรม’’ ทรรศนะ ความหมายของวัฒนสถาปัตยกรรม และ แนวคิดของผลงานวัฒนสถาปัตยกรรม

 • ประภากร วทานยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) 2563
 • รศ.สุรศักดิ์ กังขาว อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 2563
 • ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น) 2564
 • สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ รางวัลศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม 2557
 • ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การเสวนาทางทศันศลิป์และการออกแบบ “โลกศลิปะกับจักรวาลโลกค่ขูนาน(Multiverse)”

 • ผศ.ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ Asst.Prof.Dr Gomesh Karnchanapayap คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผศ.ดร.อติเทพ แจ้นาลาว Assist.Prof.Dr. Atithep Chaetnalao คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผศ.ดร.ดลพร ศรีฟ้า Assist. Prof. Dr. Donlaporn Srifar สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


การเสาวนางานออกแบบผลิตภณัฑ์ หวัข้อ"วัฒนผลิตภัณฑ์ประสบการณง์านออกแบบสร้างสรรคจ์ากภาคสนาม"

 • รศ.ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ศ.ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ดร.ธนกฤต แก้วพิลารมย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพCulturearchitecture, TADE, Architecture, design, Product design

Tickets

Free
Free
Ebf6d22e1368e517b677d0f2862e6682e5c146d9
Organized by
HARC