Technology • Business

“งานแถลงข่าวการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมปุณณวิถี” ภายใต้โครงการ Bangkok City Lab ห้องทดลองเมือง ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค กรุงเทพมหานคร

0cbceb1f8b49b7edede5b04a3a2bc70f8027a32a
“งานแถลงข่าวการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมปุณณวิถี” ภายใต้โครงการ Bangkok City Lab ห้องทดลองเมือง ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค กรุงเทพมหานคร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ True Digital Park และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินโครงการ Bangkok City Lab ห้องทดลองเมือง ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค กรุงเทพมหานคร และได้ดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้โจทย์ “ทำอย่างไรให้คนที่ว่างงานในชุมชนย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค มีโอกาสได้รับการจ้างงานจากคนในพื้นที่ย่านปุณณวิถี และพื้นที่ข้างเคียงอย่างยั่งยืน” โดย DayWork เป็นสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อได้พัฒนา และทดลองใช้แพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ และเกื้อประโยชน์ให้ย่านและผู้อยู่อาศัยในย่านมากที่สุด  ซึ่งได้มีทำกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ และสำนักงานเขตพระโขนง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565  ที่ผ่านมา

ภายในงานทุกท่านจะได้ร่วมรับฟังการนำเสนอโมเดลการแก้ไขปัญหาเมืองด้วยนวัตกรรมและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค กรุงเทพมหานคร ผ่านการเสวนาจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้หัวข้อ

"ก้าวต่อไปของย่านนวัตกรรมปุณณวิถี” (Next Move of Punnawithi Innovation District)

 • ตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร
 • ตัวแทนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ตัวแทนจาก True Digital Park
 • ตัวแทนจาก สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย (Thai Startup Trade Association)

“เรื่องจริงจากห้องทดลองนวัตกรรม ณ ย่านนวัตกรรมปุณณวิถี” (The Story of City Lab in Punnawithi Innovation District)

 • ตัวแทนจาก DayWork
 • ตัวแทนจาก ที่ปรึกษาโครงการ
 • ตัวแทนจาก สำนักงานเขตพระโขนง
 • ตัวแทนจาก บริษัทที่เข้าร่วมการทดลองเมือง

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00 – 16:00 น. ณ Auditorium ชั้น 6 ตึกเพกาซัส, True Digital Park  หรือรับชม Online ผ่านทาง Facebook Page ปุณ ณ วิถีเทค https://www.facebook.com/BKKCybertech 


กำหนดการ“งานแถลงข่าวการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมปุณณวิถี” ภายใต้โครงการ Bangkok City Lab ห้องทดลองเมือง
ย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 I เวลา 14:00 – 16:00 น.
ห้อง Auditorium ชั้น 6 ตึกเพกาซัส, True Digital Park 

13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียน


14.00 – 14.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน อธิบายที่มาวัตถุประสงค์ และรายละเอียด งานแถลงข่าว “การใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมปุณณวิถี”


14.10 – 14.20 น. ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขึ้นกล่าวถึงผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนวัตกรรมย่านนวัตกรรมปุณณวิถีที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของย่านนวัตกรรมปุณณวิถี


14.20 – 14.50 น. การเสวนาในห้วข้อ “ก้าวต่อไปของย่านนวัตกรรมปุณณวิถี” (Next Move of Punnawithi Innovation District)

 • ความสำเร็จของ “ย่านนวัตกรรม” ในกรุงเทพมหานคร
 • โอกาส และความเป็นไปได้ กับการเติบโตของย่านนวัตกรรม ในกรุงเทพมหานคร
 • การสร้างความร่วมมือและผลักดันย่านนวัตกรรมปุณณวิถีในอนาคต


14.50 – 15.30 น. การเสวนาในหัวข้อ “เรื่องจริงจากห้องทดลองนวัตกรรม ณ ย่านนวัตกรรมปุณณวิถี” (The Story of City Lab in Punnawithi Innovation District)

 • ความสำคัญของการแก้ปัญหาคนว่างงานในพื้นที่พระโขนง
 • เรื่องเล่าจากผู้่ทำการทดลองนวัตกรรม DayWork
 • เสียงจากผู้ร่วมการทดลองเมือง
 • บทเรียนที่สำคัญของการทดลองเมือง
 • รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน
Tickets

Attendees
Free
Available until 04 Oct 2022 16:00
68c015141bcc397d3013b3d020ff5756769aa727
Organized by
True Digital Park