Education

โครงการสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA Level 1 (สำหรับบุคคลทั่วไป)

B0c95d42eb97d0d868ff6a5e2d19cf4e56b2f884
โครงการสอบชิงทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA Level 1 (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ผู้จัดโครงการ: สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์

ผู้ให้เงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ: กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

Chartered Financial Analyst (CFA) ถือเป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติของบุคลากรในสายการเงินและการลงทุน โดยเฉพาะ CFA Level 1 นั้นถือเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การเป็น CFA Charterholder และยังเป็นคุณสมบัติสำคัญในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนและนักวิเคราะห์การลงทุน
สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ และ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงจัดโครงการให้ทุนการศึกษาขึ้นเพื่อหวังที่จะสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพของตลาดทุนไทยในอนาคต

วันและเวลาสอบชิงทุน: วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
09.00 - 09.45 น. ลงทะเบียน ตรวจเอกสารยืนยันบุคคล
09.45 - 12.00 น. เวลาสอบ


คุณสมบัติผู้สมัครสอบและรับทุน:

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการสอบ CFA Level 1 ของ CFA Institute ในรอบ November 2023 คือ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะจบในอีกสองปีการศึกษา หรือเป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า โดยไม่จำกัดสาขา

รายการทุนที่จะได้รับ:

1. ค่าลงทะเบียนแรกเข้า CFA Program One-Time Enrollment Fee มูลค่า 350 USD (12,250 บาท)

            *สำหรับผู้ที่สมัครสอบ CFA เป็นครั้งแรกเท่านั้น 

            หากผู้ได้รับทุนเคยสอบ CFA มาก่อนแล้ว จะไม่ได้รับค่า สนับสนุนในส่วนนี้

2. ค่าสมัครสอบ CFA Level 1 Early Registration Fee มูลค่า 900 USD (31,500 บาท) สำหรับการสอบในรอบ November 2023 เท่านั้น โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนสมัครด้วยตนเอง และส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางสมาคมฯ หลังสมัครสอบสำเร็จ 

        โดยสมาคมฯ จะแบ่งจ่ายค่าทุนคืน 2 กรณี ดังนี้ 

        1. ผู้รับทุนที่สอบผ่านจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ตามใบเสร็จรับเงิน)

        2. ผู้รับทุนที่เข้าสอบและสอบไม่ผ่านจะได้รับทุนการศึกษา 50% (ตามใบเสร็จรับเงิน)

        *ผู้รับทุนต้องนำส่งหลักฐาน E-mail แจ้งผลสอบจาก CFA Institute เพื่อประกอบการขอเบิกจ่ายค่าทุนคืนกับทางสมาคมฯ (กรณีที่ผู้รับทุนไม่ได้เข้าสอบตามรอบที่กำหนด ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิการมอบทุนในทุกกรณี)

        *ทางสมาคมฯ ได้กำหนดสกุลเงินบาทในการเบิกจ่าย (โดยคิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 35 บาท) 

3. ค่าหลักสูตรเตรียมตัวสอบ Gold Course แบบออนไลน์จากสถาบัน Wiley มูลค่า 945 USD โดยทางสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการสมัครและลงทะเบียนให้ โดยผู้รับทุนจะสามารถเข้าใช้งานได้หลังส่งใบเสร็จรับเงินการสมัครสอบให้ทางสมาคมฯ

ทั้งนี้ สมาคมฯ จะจัดให้มีโครงการ mentorship program กับ CFA Charterholder, tutoring session, และ study group ตลอดช่วงเวลาเตรียมตัวสอบ เพื่อแนะแนวการเตรียมสอบ แนวทางปฏิบัติในการทำข้อสอบ ติวเนื้อหาในหัวข้อที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในด้านอาชีพ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบชิงทุน:
วันที่ 25 มกราคม 2566 ทาง CFA Society Thailand Facebook Page

เอกสารที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบชิงทุนจะได้รับ:

หนังสือเตรียมสอบ CFA Level 1 จากสถาบัน Wiley ในรูปแบบ eBook (มูลค่า 235 USD) โดยจะได้รับหลังการประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบชิงทุน

ลักษณะและเนื้อหาที่ใช้ในการสอบชิงทุน:
ข้อสอบปรนัยภาษาอังกฤษแบบเลือกตอบ (Multiple choice) จำนวน 60 ข้อ โดยใช้ข้อสอบแบบกระดาษและอ้างอิงตามเนื้อหาของ CFA Level 1 
จำนวนทุนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับทุน:
สมาคมฯ พิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 30 ลำดับแรกในการสอบชิงทุนและมีคะแนนสอบเกิน 50% กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้าย ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้ผู้ที่มีลำดับการสมัครก่อนได้รับทุน
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน:
 วันที่ 11 เมษายน 2566 ทาง CFA Society Thailand Facebook Page
อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม:
อ่านรายละเอียดทุนการศึกษา CFA เพิ่มเติมได้ที่นี่
ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดตามข่าวสารของโครงการ ได้ที่ Line Official: @016esjch      


เงื่อนไขการซื้อบัตรและเข้าร่วมสอบ:

1. ลูกค้า 1 Account สามารถซื้อบัตรได้ 1 ใบ

2. ผู้ซื้อบัตรต้องทำการสมัครเป็นสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ Eventpop ให้เรียบร้อยก่อนทำรายการซื้อบัตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

*ในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลตามหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น*

3. ช่องทางสำหรับการชำระเงิน มีดังนี้ บัตรเครดิต/เดบิต, K plus, QR Promptpay อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

4. โปรดแสดง E-Ticket ที่มี QR Code ให้ตรงกับวันเข้าร่วมสอบ พร้อมบัตรประชาชน โดยชื่อบน E-Ticket จะต้องตรงกับบัตรประชาชน

- วิธีการตรวจสอบ E-Ticket ทางอีเมลและ My Wallet: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

5. สมาคมฯ จะเปิดรับสมัครผู้สนใจสอบชิงทุนจำนวน 500 คนเท่านั้น โดยเรียงตามลำดับผู้ที่สมัครและจ่ายค่าสมัครครบถ้วนก่อน ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนดังกล่าวแล้ว ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัคร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. ผู้สมัครจะได้รับเงินค่าสมัครคืนภายใน 14 วันหลังจากทำการเข้าสอบชิงทุนแล้ว โดยสมาคมฯ จะโอนเงินไปทางบัญชีที่ผู้สมัครระบุมาเท่านั้น (หากผู้สมัครไม่เข้าสอบชิงทุน สมาคมฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี)

*คืนเงินเฉพาะค่าบัตรเท่านั้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ*

7. ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี "ค่าบัตร" ได้ระหว่างทำรายการการสั่งซื้อ โดยทางผู้จัดจะทำการส่งเอกสารใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีไปยังอีเมลผู้สมัครภายใน 7 วันหลังจากซื้อบัตรสำเร็จ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ manthana@thailand.cfasociety.org

8. สามารถขอใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี "ค่าธรรมเนียมอื่นๆ" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เงื่อนไขที่ต้องรับทราบและยอมรับ:

1.    ผู้สมัครขอทุนยอมรับว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนในระบบนั้นเป็นความจริงและถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
2.    ผู้สมัครตกลงจะให้สมาคมฯ นำส่งข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกองทุนฯ
3.    สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและขั้นตอนบางอย่างตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.    ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทุนผ่านช่องทางการสื่อสารทั้ง e-mail, สื่อสังคมออนไลน์ เช่น CFA Society Thailand Facebook Page และ Line Official ของโครงการ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่สมาคมฯ เห็นเหมาะสม โดยจะอ้างว่าไม่ได้ติดตามไม่ได้
5.    ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบในการลงทะเบียนสอบด้วยตนเองภายในระยะเวลา Early Registration ของรอบสอบ ที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกรอบสอบอื่นได้) หากผู้ได้รับทุนมิได้สมัครสอบและส่งเอกสารยืนยันการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่สมาคมฯ กำหนด สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการให้ทุนและโอนทุนให้ผู้มีสิทธิในลำดับถัดไป
6.    หากมีการตรวจพบในภายหลังว่าผู้ได้รับทุนไม่สามารถสมัครสอบ CFA Level 1 ในรอบที่กำหนดได้เนื่องจากไม่ผ่านคุณสมบัติ ทางสมาคมฯ สามารถตัดสิทธิการได้รับทุนทั้งหมดได้ทันที
7.    หากผู้ได้รับทุนมีการเลื่อนสอบ ยกเลิกสอบ หรือมิได้ไปสอบในรอบสอบที่กำหนด สมาคมฯ จะตัดสิทธิการให้ทุนทั้งหมดในทุกกรณี
8.    ผู้ได้รับทุนต้องศึกษาขั้นตอนในการเบิกจ่ายทุนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งสมาคมฯ จะแจ้งขั้นตอนโดยละเอียดภายหลังการประกาศรายชื่อผู้รับทุน หากไม่ปฏิบัติตาม สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการให้ทุนทั้งหมด
9.    ผู้ที่ได้รับทุนต้องไม่เป็นผู้รับทุนสนับสนุนจากโครงการอื่นในการสอบ CFA Level 1
10.    ผู้ที่เคยได้รับทุน CFA Level 1 ในโครงการนี้แล้ว ไม่สามารถรับทุน Level 1 ในโครงการนี้ได้อีก
11.    ผู้ที่เคยคืนทุนหรือเคยถูกตัดสิทธิ์จากโครงการนี้แล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมสอบชิงทุนเพื่อวัดทักษะได้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน
12.    หากผู้สมัครขอทุนมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบฉบับนี้ นอกจากจะถูกตัดสิทธิจากการได้รับทุนนี้แล้ว ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิจากการได้รับทุนอื่น ๆ จากทางสมาคมฯ ในอนาคตด้วย
13.    การตัดสินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนนี้ เป็นสิทธิของสมาคมฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด

        

ผู้สมัครสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการสอบวัดระดับ CFA (CFA Scholarship Privacy Notice) ของสมาคมได้ ที่นี่
และศึกษาคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของกองทุนฯ ได้ ที่นี่


หากคุณมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถติดต่อ Customer Support ได้ในเวลาทำการ ผ่านทั้ง 4 ช่องทางของเรา ดังนี้


ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 10:00 – 18:00 น.

Live Chat : eventpop.me

E-mail : pop@eventpop.me

Line@ : @eventpop


ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 10:00 - 18:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Call Center: 062-5932224

ทุนสอบ, scholarship, CFA Society Thailand, CFA

Tickets

Name on the ticket must match with ticket holder’s ID card or passport.

No Tickets Available

75f624b0db4ba7f41589ba5fdcfdad9e2a58e488
Organized by
สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์