Education • Business

[รับชมย้อนหลัง] คลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอีสาน) ครั้งที่ 4

Bfa9617d8ae63a68f007ba44160b9d34eb442c8d
[รับชมย้อนหลัง] คลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคอีสาน) ครั้งที่ 4


สามารถรับชมย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ถึง 28 มกราคม 2566 ภายในเวลา 18:00 น.


กําหนดการคลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องมงกุฎเงิน ชั้น 2 โรงแรมโฆษะขอนแก่น จ.ขอนแก่น

09.00 – 09.30 น. เริ่มเปิดลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 : สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
วิธีที่ 2 : เข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงค์ ใน E-mail เพื่อเข้าสู่ระบบ POP LIVE
09.30 – 09.45 น. เริ่ม On Air และเปิดตัวพิธีกรกล่าวต้อนรับ
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน โดย นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
09.45 – 10.15 น. การบรรยายเรื่อง “ภาพรวมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดย นางสาวสิริกาญจน์ สุขผล ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารกองทุน
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “การยื่นเสนอขอรับทุน การพิจารณาข้อเสนอ การกลั่นกรองโครงการ และการลงนามในสัญญา” โดย นายจิรวัฒน์ ใจอารีย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ กลุ่มบริหารกองทุน กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
กำหนดการภาคบ่าย
13.00 – 13.30 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อซักถาม
13.30 – 15.00 น. การบรรยายหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม อย่างไรเพื่อให้ได้รับการ สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดย คุณนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์โครงการเทคโนโลยีดิจิทัล
15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
*หมายเหตุ: กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


Registration Types

No Registrations Available

Bf675ef283a291f047d38d43d7d7f7a711ea6585
Organized by
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม