Technology • Business

A FIRST STEP in IT CAREER with CompTIA ITF+

85d9dbf79a62056a16bb8bc0855cc7c2b0669850
A FIRST STEP in IT CAREER with CompTIA ITF+
โครงการ A FIRST STEP in IT CAREER with CompTIA ITF+
ก้าวแรกที่สำคัญสู่สายงานไอที ต้องมีใบรับรอง CompTIA ITF+“ปูพื้นฐานพร้อม Up-Skills เพื่อก้าวสู่เส้นทางอาชีพด้านไอที”

ด้วยหลักสูตรพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานระดับโลก CompTIA ITF+
เรียน ติว สอบ ครบจบในที่เดียว กับราคาพิเศษสุดในรอบปี อบรมรวมสอบเพียง 7,900 บาท

เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาคว้า CompTIA ITF+ รับปี 2023 กัน อบรมหลักสูตรเพียง 3 วัน ที่ Network Training Center (NTC) คุณจะได้รับทั้ง อบรม ติว สอบ พร้อมรับใบรับรอง ซึ่งติด 1 ใน 20 ใบรับรองไอทีที่ดีที่สุดจากทั่วโลกในปี 2022 โดยเป็น ‘Cert. มาตรฐานสากล’ ที่ช่วยยืนยันถึงทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและความปลอดภัย Cyber Hardware / Software / Network รวมถึง Basic Skills ด้าน Cyber Security ที่เรียกได้ว่า เป็น Cert. สุด Popular ซึ่งช่วยให้คุณมีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ที่เหมาะสมและพร้อมเข้าร่วมงานกับองค์กรทั่วโลก!

สถานการณ์การทำงานช่วงเวลานี้มีความต้องการ “กลุ่มคน หรือ บุคลากร” ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ‘IT Technology & IT Support’ มากกว่าที่เคย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานใดก็ตาม การมีทักษะและความสามารถพื้นฐานด้าน “IT / Technology และ Computer” ย่อมช่วยให้คุณมีความพร้อมครบทุกมิติซึ่งสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงานยุค Digital Driven และนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจมากที่สุด

NTC มีความมุ่งมั่นและมีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนา เพื่อช่วยให้มีบุคลากรในประเทศไทยมีความรู้ความสามารถด้าน IT เพิ่มมากขึ้น มีศักยภาพมากพอที่จะปฎิบัติงานได้ดี ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดๆ ก็เริ่มต้นเรียนรู้ด้านไอทีได้ไม่ยาก แล้วคุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำงานได้อย่างโดดเด่นกว่าใครๆ! โดยเราได้จัดอบรมพร้อมติวสอบใบรับรองมาตรฐาน CompTIA ITF+ รับต้นปี 2023 ถึง 3 รอบด้วยกัน 8-10 ก.พ. / 7-9 มี.ค. / 3-5 เม.ย. (รับตารางอบรมรอบละ 20 ท่าน) เพื่อปูพื้นฐานทักษะ ความรู้ และความเข้าใจด้าน IT & Computer เบื้องต้นแบบครอบคลุมทุก Function การใช้งาน ที่สอดคล้องกับสายงานด้าน Technical Support หรือแม้แต่สายงานอื่นๆก็เรียนรู้ได้ โดย CompTIA ITF+ เป็น “ใบรับรองพื้นฐาน” ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญและการยอมรับ และชี้วัดว่า “ผู้ที่สอบผ่าน” มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงเป็นตัวช่วยสำคัญในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งงาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้ง 3 ตารางอบรม ดำเนินการสอนโดย CompTIA ITF+ Certified Trainer ที่มีประสบการณ์ทำงานและเชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์โดยตรง (ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน สามารถเริ่มเรียนรู้ และทำความเข้าใจได้ในระหว่างการอบรมพร้อมกับผู้สอนได้ทันที)

เกี่ยวกับหลักสูตรและใบรับรอง CompTIA ITF+
CompTIA IT Fundamentals หรือ CompTIA ITF+ คือ ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับ IT/Technical Support และผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT ในระดับเริ่มต้น ถือเป็น “ใบรับรองพื้นฐาน” ด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย Cyber รวมไปถึง Hardware & Software” ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญและยอมรับ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจสำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงช่วยรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายขององค์กร (Network) ทั้งการเชื่อมต่อสื่อสารภายในและนอกองค์กร พร้อมวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด นอกจากนี้การสอบใบรับรองยังประเมินผลความรู้ของผู้สอบในด้านความปลอดภัยในการทํางานและการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่กําลังมองหาความก้าวหน้าในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเตรียมพร้อมเพื่อสอบใบรับรองในระดับสูงขึ้นอย่าง CompTIA+ ได้

หัวข้อการอบรม CompTIA ITF+
• Identifying Computer Hardware [ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยทราบถึง
คุณสมบัติและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ]
- เข้าใจถึงส่วนประกอบต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
- เรียนรู้เกี่ยวกับ Connector Types ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ
- ทราบถึงหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

• Identifying Computer Software [ทำความเข้าใจเกี่ยวกับชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์]
- เปรียบเทียบ Function และลักษณะการทำงานรูปแบบต่างๆ ของ Operating System / Computer System และ Application Software

• Setting Up a Basic Workstation [การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล]
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- การติดตั้งและตั้งค่าระบบปฏิบัติการ (OS)
- การติดตั้งและตั้งค่า Application ประเภทต่างๆ
- การตั้งค่ากำหนดตัวเลือกต่างๆ เพื่อช่วยในการเข้าถึงระบบและคอมพิวเตอร์

• Configuring Network Access [การตั้งค่าการเข้าถึงเครือข่าย]
- ประเภทของการเชื่อมต่อเครือข่าย
- การติดตั้งและตั้งค่า SOHO Router
- เทคโนโลยีเครือข่ายและทางเลือก
- วิธีการแบ่งปันและการจัดเก็บข้อมูล

• Working with Files, Folders, and Applications [การทำงานและจัดการ Files / Folder & Application]
- การสร้าง File โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล
- สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Files / Folder & Application ได้
- การบีบอัดและการขยาย File ประเภทต่างๆ
- การสร้าง Screen Capture เพื่อจับภาพหน้าจอ
• Configuring and Using Wireless Devices [การตั้งค่าและการใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย]
- การตั้งค่าอุปกรณ์ไร้สายประเภทต่างๆ
- ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย และสามารถตั้งค่าเบื้องต้นได้

• Securing Computing Devices [การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์]
- ป้องกันภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น (Threat & Vulnerability)
- การปรับใช้แนวทางการป้องกันภัยคุกคามประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
- แนวทางการสร้างความปลอดภัยของ Web Browser ซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่ใช้ดู Website ต่างๆ

• Supporting Computers and Users [การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้]
- เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างสภาพแวดล้อมการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัย
- การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Internet หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหา
- การบริหารจัดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) รวมถึงสามารถให้ความช่วยเหลือพื้นฐานแก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
• ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
• ใช้ความรู้และใบรับรอง (Certificate) เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายงานด้าน IT หรือ Technical Support
• CompTIA ITF+ เป็นใบรับรองมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการขององค์กรชั้นนำ หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
• สามารถใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อเตรียมความพร้อมสอบใบรับรองระดับที่สูงขึ้นจาก CompTIA ได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
• นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจปูพื้นฐานและต่อยอดความรู้สู่การปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุนด้านเทคนิค IT Technical / IT Support / Technical Specialist
• ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบใบรับรอง CompTIA ITF+ เพื่อใช้ประกอบการสมัครงาน / เป็น Reference อ้างอิง
** ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน สามารถเริ่มเรียนรู้และทำความเข้าใจในระหว่างการอบรมได้ทันที **
ทักษะความรู้ที่จะได้รับหลังจบการอบรม
• เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของระบบ IT รวมถึงหลักการทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ (OS)
• มีทักษะในด้านการติดตั้ง ตั้งค่า ใช้งาน และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่ออุปกรณ์ Computer / Application รวมถึง Program ทั่วไปเกิดปัญหาได้
• ทราบถึงคุณสมบัติของ Software พื้นฐานและหลักการทำงานของ Wireless Networking Devices
• สามารถติดตั้ง Work Station (คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล)
• ทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมรูปแบบต่างๆ
• สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง Software รวมถึงขั้นตอนการแบ่งปันและจัดเก็บข้อมูล
• นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำวัน และใช้ใบรับรองเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและสายงาน IT Support / Technical Support

ทั้งนี้ เพื่อให้การอบรมมีคุณภาพ เกิดความต่อเนื่อง และเข้าถึงผู้เรียนทุกท่านมากที่สุด บริษัทฯ ขอรับผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละรอบ เพียง 20 ท่าน ต่อตารางเท่านั้น
** สงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเข้าอบรมครบเต็มจำนวน **
Network Training Center, NTC, CompTIA, CompTIA IT Fundamentals, CompTIA ITF+

Tickets

No Tickets Available

2f551250a4de403d4bba96c4df7f36acc33a51c7
Organized by
Network Training Center