Education • Business

[รับชมย้อนหลัง] คลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคกลาง) ครั้งที่ 5

C05bd8acb59923a2c5d8086a680350e462bb8ad1
[รับชมย้อนหลัง] คลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคกลาง) ครั้งที่ 5


สามารถรับชมย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 18:00 น.


กําหนดการคลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคกลาง) ครั้งที่ 5

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องบีบี 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์


09.00 – 09.30 น. เริ่มเปิดลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 : สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วิธีที่ 2 : เข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงค์ ใน E-mail เพื่อเข้าสู่ระบบ POP LIVE

09.30 – 09.45 น.ริ่ม On Air และเปิดตัวพิธีกรกล่าวต้อนรับ

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย นางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน โดย นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

09.45 – 10.15 น. การบรรยายเรื่อง “ภาพรวมของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดย นางสาวสิริกาญจน์ สุขผล ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารกองทุน

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “ขั้นตอนการยื่นเสนอขอรับทุนและการพิจารณากลั่นกรอง โครงการ” โดย นายจิรวัฒน์ ใจอารีย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ กลุ่มบริหารกองทุน กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

กำหนดการภาคบ่าย

13.00 – 14.00 น. การบรรยายหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม อย่างไรเพื่อให้ได้รับการ สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดย คุณอภิเชษฐ์ อนุตรวณิชุกล ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

14.00 – 14.30 น. รับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

*หมายเหตุ: กําหนดการสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
Registration Types

ONLINE : คลินิกกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ภาคกลาง)
Free
F5c9edafa3cc187d8c7400451eba85f1e001bf45
Organized by
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม