Education

หลักสูตร แนะแนวอาชีพ และรู้จักองค์กร รุ่น 1/2560

Poster placeholder
หลักสูตร แนะแนวอาชีพ และรู้จักองค์กร รุ่น 1/2560

หลักสูตร แนะแนวอาชีพและรู้จักองค์กร รุ่น 1/2560

หากคุณต้องการก้าวสู่อาชีพนักขาย ตัวแทนขายวินาศภัยมืออาชีพ โอกาสที่จะได้รับถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากพี่เลี้ยงโดยตรงกับ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด มหาชน บริษัท ประกันวินาศภัยอันดับหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 70 ปี  บริษัทของคนไทยอย่างแท้จริง  ขอเชิญท่านร่วมงาน 


กำหนดการ 

วันจันทร์ที่ 20  กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 09.00-16.00 น 

สถานที่ ห้องประชุม 4  อาคาร อาร์ เอส รัชดาภิเษก
เวลาหัอข้อการบรรยายวิทยากร
 08.30-09.30 น ลงทะเบียน
09.00-09.30 น

รู้จักองค์กร บมจ วิริยะประกันภัย

 • ประวัติความเป็นมา 70ปี แห่งความภาคภูมิใจ
 • ความเติบโตของยอดขายประกันวินาศภัย
 • หน้าที่ของสาขาและศูนย์ตรวจสอบอุบัติเหตุ

คุณ ชนโชติ ขุนนคร

จ .ฝึกอบรมและพัฒนาประกันภัย 3

09.30-10.00 น

ความสำคัญของการมีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย

 • ขั้นตอนการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต
 • ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตัวแทน
 • ขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาติตัวแทน


คุณ สารัตน์ ชำนาญ

จ .ฝึกอบรมและพัฒนาประกันภัย 3

10.00-10.15 นพักกาแฟ/ของว่าง
10.15-12.15 น

ขั้นตอนการส่งงานรับประกัน  NON MOTOR

 •  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
 • เบี้ยประกันแต่ละผลิตภัณฑ์
 • วิธีการนำส่งงาน

คุณ มาลินี เงาประเสริฐ

ผจก แผนกสนับสนุนธุรกิจ Non Motor

12.15-13.00  นพักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น

ขั้นตอนการส่งงานรับประกันภัยภาคสมัครใจ

 • ความสำคัญของการกรอกใบคำขอเอาประกันภัยรถยนต์
 • ประเภทรถ กลุ่มรถ รุ่นรถ
 • การสังเกตุลักษณะของรถแต่ละประเภท
 • เบี้ยประกันภัย การคำนวณค่าตอบแทน 
 • ความหมายของการสลักหลังกรมธรรม์

คุณ ณิชุบล พวงยาว

จ. ชำนาญการด้านฝึกอบรม และพัฒนานักประกันภัย

14.30-14.45  นพักกาแฟ  ของว่าง
14.45-15.45 น

ขั้นตอนการส่งงานรับประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ )

 วิธีการส่งงาน

ประเภทรถ

เบี้ยประกันภัย

การสังเกตุลักษณะของรถแต่ละประเภท

คุณ ผัสดี  สินบำรุง

จ. ชำนาญการด้านฝึกอบรม และพัฒนานักประกันภัย

ด่วน!  รับจำนวนจำกัดTickets

No Tickets Available

Placeholder
Organized by
วิริยะประกันภัย