Education

การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 3 Aviation National Symposium

0cd2ab0dc01ec5a1027ebb1b0ebbe78ebfc50279
การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 3 Aviation National Symposium

   

 ความเป็นมา   

    ด้วยสถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนพิเศษสหประชาชาติ (United Nation Special Fund : UNDP) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และรัฐบาลไทย มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินให้กับหน่วยงานด้านการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตลอด ระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา สถาบันการบินพลเรือนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอุตสาหกรรมด้านการบินในแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกว่าเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีหลักสูตรหลากหลายตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันการบินพลเรือน กล่าวคือ “เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบินโดยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันได้ผลิตบุคลากรด้านการบินจากหลายประเทศ ทั้งหลักสูตรภาคพื้น หลักสูตรภาคอากาศและหลักสูตรฝึกอบรม

    นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิต การซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสายการบินภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านเทคนิคระดับสูง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงาน ดังนั้นปัจจัยสู่ความสำเร็จ คือ การพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมและสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่จะขยายตัว ทั้งนี้สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคคลที่จะทำงานในอุตสาหกรรมการบินมีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งการวิจัยเป็นกระบวนการส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างมีหลักการเป็นขั้นตอน เพื่อสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้กับชุมชน สังคม เศษฐกิจและประเทศชาติ ซึ่งหากประเทศใดมีการส่งเสริมให้คนในประเทศมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยก็จะทำให้ประเทศนำไปสู่ความเจริญทางด้านวิทยาการและเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี สบพ. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำองค์ความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินมาบูรณาการ เพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการ ที่มีผลงานวิชาการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา สายการบิน และหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาค

    กองวิชาบริหารการบิน สบพ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินกิจกรรม โครงการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายอันสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี! ผ่านระบบ Eventpop*
โดย Click ที่ Get Tickets**

*บัตรเข้างานมีจำนวนจำกัด
**บัตร 1 ใบ ต่อผู้เข้าร่วมงาน 1 ท่าน

สำหรับผู้ที่สนใจส่งบทความ


สถานที่จัดงานconference, งานประชุม, SYMPOSIUM, การบิน, การประชุมวิชาการ

Tickets

ผู้เข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิชาการ
Free
246 remaining
Available until 03 Jul 2023 12:00
Ee640e31270e7d0760614f0593ca9051d4451b86
Organized by
Civil Aviation Training Center (CATC)