Education

UA DAY - เสวนา “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ : ปลดพันธนาการจากออนไลน์แพลตฟอร์ม”

8435f2fa92a123fc8dd78369a0e473f44ffba15f
UA DAY - เสวนา “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ : ปลดพันธนาการจากออนไลน์แพลตฟอร์ม”

เสวนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่

https://academy.thnic.or.th/ua-day-2023/

สำหรับ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและมาเข้าร่วมงาน รับของที่ระลึก “UA DAY” ได้ภายในงาน


ประเด็นการเสวนา

  • มาตรการส่งเสริม SME - ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการยกระดับธุรกิจ
  • การตลาด 5.0 - การสร้างตัวตน สร้างคอนเทนต์
  • E-Commerce - Marketing Platform 
  • Thailand UA Local Initiative - เว็บไซต์ควรรองรับการใช้โดเมนและอีเมลภาษาท้องถิ่น

วิทยากร


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ห้องประชุมจงรัก (707) ชั้น 7

UA Day, free, ฟรี, เสวนา, เสวนาฟรี

Want to know more about this event?

Please visit the event’s website for more details.

Visit Website

13baf42096175f5fd84a99d07904e306f2199c76
Organized by
THNIC Academy