Eventpop 02

เวิร์กช็อป ความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก รุ่นที่ 4 (สำหรับนักศึกษา)

เรียนรู้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก และลงมือทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญในเวิร์กช็อปเข้มข้น 2 วันเต็ม สมัครฟรี!

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  Material ConneXion®  Bangkok ร่วมมือกับสถาบันพลาสติกและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กับนักออกแบบ เพื่อส่งเสริมนักออกแบบให้เข้าใจกระบวนการผลิตพลาสติก และสามารถร่วมมือกับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในเชิงพาณิชย์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากพลาสติกใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อปรับกระบวนการคิดและการผลิตแบบใหม่ อันจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานและความต้องการของตลาด ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของนักออกแบบและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอีกด้วย

เวิร์กช็อปความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้นจะพาคุณไปรู้จักตั้งแต่คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกทั่วไปและพลาสติกชีวภาพภายใต้หัวข้อบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมจัดแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 60

หัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ 

08.30 - 09.00 น.           : ลงทะเบียน

09.00 - 10.15 น.           : ความเป็นมาของพลาสติกและประเภทของพลาสติก

10.15 - 10.30 น.           : ประเภทของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน        

10.30 - 10.45 น.           : พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.           : กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก (พร้อมดูการสาธิตการผลิตจริง) 

12.00 – 13.00 น.          : พักรับประทานกลางวัน  

13.00 – 14.30 น.          : หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและเทคนิคสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

14.30 – 14.45 น.          : พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.          : ถามตอบพร้อมกับมอบโจทย์

เริ่มกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักออกแบบจับกลุ่มร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ตามโจทย์ที่กำหนดให้

 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 60

หัวข้อ การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3D

สถานที่ สถาบันพลาสติก

08.30 - 09.00 น.           : ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.          : ให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปรับแก้ไขแบบและนำเสนอร่างแบบ เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ดร. พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก

                                    คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้ง FIF Design Studio

10.30 - 10.45 น.           : พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.          : ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปรับแก้ไขแบบและนำเสนอร่างแบบ ที่มีความเป็นไปได้ในการผลิต

12.00 – 13.00 น.          : พักรับประทานกลางวัน  

13.00 – 15.30 น.          : ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นงาน 3D โดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ 3D

15.30 – 16.30 น.          : ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนำเสนอร่างแบบที่ขึ้น 3D พร้อมทั้งแนวคิดในการออกแบบ

 

 

หมายเหตุ 

*  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

** ทางสถาบันพลาสติกจะนำแบบงานที่ออกแบบไปพิมพ์ 3D เพื่อจัดแสดงผลงานต่อไป

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับจํานวนจํากัด เพียง 30 ท่าน


การรับสมัคร

นักออกแบบหรือผู้สนใจที่ต้องการเข้าร่วมเวิร์กช็อป ควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน  

2. มีความรู้พื้นฐานด้าน Packaging design

3.นักศึกษาปี 3 ขึ้นไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรมและการตลาด สถาบันพลาสติก

คุณปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร โทร 0 2391 5340-43 ต่อ 421

คุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ หรือคุณเจษฎา บุญนิธีวนิช โทร 0 2391 5340-43 ต่อ 424

 

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

คุณปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข โทร 0 2105 7400 ต่อ 225

 

หมายเหตุ:

1. ดำเนินเวิร์กช็อปเป็นภาษาไทยเท่านั้น และเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน  

2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเวิร์กช็อป ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที

3.หากต้องการสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมเวิร์กช็อป กรุณาติดต่อแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 60

 

***

ประวัติวิทยากร

ดร.พีระวัฒน์ สมนึก

ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก                     

ปริญญาเอก       มหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ วิศวกรรมการผลิต

ปริญญาโท         มหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศอังกฤษ วิศวกรรมการผลิต

ปริญญาตรี        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลิต

 

ประสบการณ์ทำงาน

นักวิยาศาสตร์ 7ว. โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์  (2543-2550)

นักวิยาศาสตร์ 5 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2540-2543)

นักวิยาศาสตร์ 5 โครงการมาตรวิทยา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2538-2540)

อาจารย์พิเศษ วิชา Polymer Processing   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2538-2548)

อาจารย์พิเศษ วิชา Packaging :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538-2546)

อาจารย์พิเศษ วิชา Mold Design :  วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี  (2547-2551)

 

 

พงศธร ละเอียดอ่อน

ผู้ก่อตั้ง FIF DESIGN STUDIO

ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูง ตลอดเวลาเกือบสองทศวรรษ  FiF DESIGN studio ภายใต้การนำของเขามีผลงานมากมาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารแบรนด์ ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ พงศธรให้คำจำกัดความเกี่ยวกับการทำงานของตนอย่างสั้นๆ ว่า ออกแบบให้ใช้ดีและขายดีด้วยซึ่งนั่นหมายถึงเขาต้องเชื่อมโยงองค์ความรู้และเครื่องมือที่หลากหลายเข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็น Human-centered design, User research, Market & Trend analysis ไปจนถึง Brand & Product insight เป็นต้น

 

 


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224 (10.00 - 18.00)
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.