Education

เวิร์กช็อป ความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก รุ่นที่ 4 (สำหรับนักศึกษา)

B303cb04815c0d0edc2a33640fc48013d14e5178
เวิร์กช็อป ความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก รุ่นที่ 4 (สำหรับนักศึกษา)

เรียนรู้กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก และลงมือทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญในเวิร์กช็อปเข้มข้น 2 วันเต็ม สมัครฟรี!

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  Material ConneXion®  Bangkok ร่วมมือกับสถาบันพลาสติกและสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กับนักออกแบบ เพื่อส่งเสริมนักออกแบบให้เข้าใจกระบวนการผลิตพลาสติก และสามารถร่วมมือกับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ในเชิงพาณิชย์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากพลาสติกใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อปรับกระบวนการคิดและการผลิตแบบใหม่ อันจะนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานและความต้องการของตลาด ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของนักออกแบบและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอีกด้วย

เวิร์กช็อปความรู้พื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกเบื้องต้นจะพาคุณไปรู้จักตั้งแต่คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกทั่วไปและพลาสติกชีวภาพภายใต้หัวข้อบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ พร้อมจัดแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์   

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 60

หัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการผลิตและการออกแบบพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ 

08.30 - 09.00 น.           : ลงทะเบียน

09.00 - 10.15 น.           : ความเป็นมาของพลาสติกและประเภทของพลาสติก

10.15 - 10.30 น.           : ประเภทของพลาสติกชีวภาพและการใช้งาน        

10.30 - 10.45 น.           : พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.           : กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก (พร้อมดูการสาธิตการผลิตจริง) 

12.00 – 13.00 น.          : พักรับประทานกลางวัน  

13.00 – 14.30 น.          : หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและเทคนิคสำหรับออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

14.30 – 14.45 น.          : พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.          : ถามตอบพร้อมกับมอบโจทย์

เริ่มกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักออกแบบจับกลุ่มร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ตามโจทย์ที่กำหนดให้

 

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 60

หัวข้อ การนำเสนอร่างแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก ให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงและเตรียมการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ 3D

สถานที่ สถาบันพลาสติก

08.30 - 09.00 น.           : ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.          : ให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปรับแก้ไขแบบและนำเสนอร่างแบบ เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ดร. พีระวัฒน์ สมนึก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก

                                    คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ผู้ก่อตั้ง FIF Design Studio

10.30 - 10.45 น.           : พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.          : ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปรับแก้ไขแบบและนำเสนอร่างแบบ ที่มีความเป็นไปได้ในการผลิต

12.00 – 13.00 น.          : พักรับประทานกลางวัน  

13.00 – 15.30 น.          : ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นงาน 3D โดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ 3D

15.30 – 16.30 น.          : ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนำเสนอร่างแบบที่ขึ้น 3D พร้อมทั้งแนวคิดในการออกแบบ

 

 

หมายเหตุ 

*  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

** ทางสถาบันพลาสติกจะนำแบบงานที่ออกแบบไปพิมพ์ 3D เพื่อจัดแสดงผลงานต่อไป

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับจํานวนจํากัด เพียง 30 ท่าน


การรับสมัคร

นักออกแบบหรือผู้สนใจที่ต้องการเข้าร่วมเวิร์กช็อป ควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน  

2. มีความรู้พื้นฐานด้าน Packaging design

3.นักศึกษาปี 3 ขึ้นไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรมและการตลาด สถาบันพลาสติก

คุณปิยะวัฒน์ ภิญโญชัยถาวร โทร 0 2391 5340-43 ต่อ 421

คุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ หรือคุณเจษฎา บุญนิธีวนิช โทร 0 2391 5340-43 ต่อ 424

 

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

คุณปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข โทร 0 2105 7400 ต่อ 225

 

หมายเหตุ:

1. ดำเนินเวิร์กช็อปเป็นภาษาไทยเท่านั้น และเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทั้ง 2 วัน  

2. เริ่มเปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนงานเวิร์กช็อป ผู้ที่สำรองที่นั่งไว้แล้ว โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที

3.หากต้องการสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมเวิร์กช็อป กรุณาติดต่อแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 60

 

***

ประวัติวิทยากร

ดร.พีระวัฒน์ สมนึก

ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก                     

ปริญญาเอก       มหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ วิศวกรรมการผลิต

ปริญญาโท         มหาวิทยาลัย Birmingham ประเทศอังกฤษ วิศวกรรมการผลิต

ปริญญาตรี        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลิต

 

ประสบการณ์ทำงาน

นักวิยาศาสตร์ 7ว. โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์  (2543-2550)

นักวิยาศาสตร์ 5 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2540-2543)

นักวิยาศาสตร์ 5 โครงการมาตรวิทยา :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (2538-2540)

อาจารย์พิเศษ วิชา Polymer Processing   :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2538-2548)

อาจารย์พิเศษ วิชา Packaging :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538-2546)

อาจารย์พิเศษ วิชา Mold Design :  วิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี  (2547-2551)

 

 

พงศธร ละเอียดอ่อน

ผู้ก่อตั้ง FIF DESIGN STUDIO

ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูง ตลอดเวลาเกือบสองทศวรรษ  FiF DESIGN studio ภายใต้การนำของเขามีผลงานมากมาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารแบรนด์ ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ พงศธรให้คำจำกัดความเกี่ยวกับการทำงานของตนอย่างสั้นๆ ว่า ออกแบบให้ใช้ดีและขายดีด้วยซึ่งนั่นหมายถึงเขาต้องเชื่อมโยงองค์ความรู้และเครื่องมือที่หลากหลายเข้าหากัน ไม่ว่าจะเป็น Human-centered design, User research, Market & Trend analysis ไปจนถึง Brand & Product insight เป็นต้น

 

 

Tickets

No Tickets Available

754db0a58d0f1adb84ab2696d4dcb132bb801206
Organized by
Thailand Creative and Design Center