Education

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY (HR 4.0)

2e2768abf423d2548875fb1d4e632145d6c50fc5
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY (HR 4.0)

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
I
N THE DIGITAL ECONOMY (HR 4.0)

การนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  รวมถึง การเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงาน และบริบททางเศรษฐกิจที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืน

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาบุคคลากรด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เข้าใจทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามบริบทของประเทศไทย เตรียมพร้อมเพื่อการปรับตัวและวางกลยุทธ์ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักภาพ ทีมงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ให้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อพนักงานและองค์กร


รายละเอียดของการอบรม


วันเวลา :     24 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น.

  สถานที่ :     Network Training Center, Bangkok 

  ค่าใช้จ่าย :    7,500 บาท/ที่นั่ (รวม Lunch, Coffee Breaks และ Attendee Certification) 

                  พิเศษ! สำหรับ Early bird ลงทะเบียนภายใน 20 มีนาคม 2560

                  เหลือเพียงที่นั่งละ 5,625* บาท เท่านั้น แค่กรอกรหัส "NTC031"  

                  (*ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด)

   หัวข้อการอบรม

   • ความสำคัญของงาน HR ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ Thailand 4.0 
   • 10 แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน Thailand 4.0
   • นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลมีผลกระทบต่องานพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างไร
   • บทบาทและหน้าที่ของ HR ในการสร้างผู้นำให้กับองค์กร
   • ภาพรวม 8 มิติ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรบุคคล HR 4.0
   • ทิศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุค Thailand 4.0
        - โครงสร้างองค์กรและวางแผนกำลังคน
        - กลยุทธ์การสรรหาบุคลากร และตรงต่อความต้องการขององค์กร
        - การพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากร เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
        - การสร้างความมีส่วนร่วมของบุคคลากรในองค์กรของ HR 4.0
   • การพัฒนาสายอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอด
   • การสื่อสารงาน HR 4.0 เพื่อให้เข้าใจตรงกับทั้งองค์กร

   รูปแบบการสอน

   การบรรยายแบบมีส่วนร่วม , กิจกรรม Workshop แบบรายบุคคลและรายกลุ่มผ่าน Case study จากงานที่ทำจริง


   วิธีการชำระเงิน

   สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร
   ในกรณีที่ต้องการเอกสารทางการเงินกรุณาติดต่อ Network Training Center | Tel. 02-6347993-4

   ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   Network Training Center Co., Ltd. | คุณศิริกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 11

   E-mail sales@trainingcenter.co.th

   Tickets

   No Tickets Available

   A691466a5413e8ce826c6f3dcf5af5aa1d179127
   Organized by
   Network Training Center