HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY (HR 4.0)

851x400 hr40

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
I
N THE DIGITAL ECONOMY (HR 4.0)

การนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  รวมถึง การเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงาน และบริบททางเศรษฐกิจที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืน

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาบุคคลากรด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เข้าใจทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามบริบทของประเทศไทย เตรียมพร้อมเพื่อการปรับตัวและวางกลยุทธ์ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อนำแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆไปปรับใช้เพื่อพัฒนาศักภาพ ทีมงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ให้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อพนักงานและองค์กร


รายละเอียดของการอบรม


วันเวลา :     24 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น.

  สถานที่ :     Network Training Center, Bangkok 

  ค่าใช้จ่าย :    7,500 บาท/ที่นั่ (รวม Lunch, Coffee Breaks และ Attendee Certification) 

                  พิเศษ! สำหรับ Early bird ลงทะเบียนภายใน 20 มีนาคม 2560

                  เหลือเพียงที่นั่งละ 5,625* บาท เท่านั้น แค่กรอกรหัส "NTC031"  

                  (*ราคาพิเศษมีจำนวนจำกัด)

   หัวข้อการอบรม

   • ความสำคัญของงาน HR ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ Thailand 4.0 
   • 10 แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน Thailand 4.0
   • นโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลมีผลกระทบต่องานพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างไร
   • บทบาทและหน้าที่ของ HR ในการสร้างผู้นำให้กับองค์กร
   • ภาพรวม 8 มิติ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารทรัพยากรบุคคล HR 4.0
   • ทิศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุค Thailand 4.0
        - โครงสร้างองค์กรและวางแผนกำลังคน
        - กลยุทธ์การสรรหาบุคลากร และตรงต่อความต้องการขององค์กร
        - การพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากร เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
        - การสร้างความมีส่วนร่วมของบุคคลากรในองค์กรของ HR 4.0
   • การพัฒนาสายอาชีพและการวางแผนผู้สืบทอด
   • การสื่อสารงาน HR 4.0 เพื่อให้เข้าใจตรงกับทั้งองค์กร

   รูปแบบการสอน

   การบรรยายแบบมีส่วนร่วม , กิจกรรม Workshop แบบรายบุคคลและรายกลุ่มผ่าน Case study จากงานที่ทำจริง


   วิธีการชำระเงิน

   สามารถเลือกจ่ายผ่านช่องทางบัตรเครดิต และช่องทางโอนเงินผ่านธนาคาร
   ในกรณีที่ต้องการเอกสารทางการเงินกรุณาติดต่อ Network Training Center | Tel. 02-6347993-4

   ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   Network Training Center Co., Ltd. | คุณศิริกาญจน์ Tel. 02-6347993-4 ต่อ 11

   E-mail sales@trainingcenter.co.th

   Tickets

   Do you have promotional code?

   No Tickets Available!

   Need Help?
   Call : 062-593-2224
   Mon - Fri 10.00 - 18.00
   Email :  pop@eventpop.me
   Line : @eventpop
   Required Attendee Information
   Icon full name

   Full Name

   Icon phone number

   Phone Number

   Icon email

   E-mail

   Ticket Available In
   Icn tix email

   Email

   Icn tix app

   App

   Icn tix print

   Printable PDF

   Pp

   Network Training Center

   NTC is one of Thailand’s leading authorized training providers and a Pearson VUE test center who offers more than 250 training programs and access to hundreds of certifications and qualifications.


   Need Help?

   Visit Help Center