BMMF Workshop: เครื่องมือแยกสเปกตรัมแสงทำมือ (DIY Spectrometer)

Poster placeholder
BMMF Workshop: เครื่องมือแยกสเปกตรัมแสงทำมือ (DIY Spectrometer)

Bangkok Mini Maker Faire Workshop:

ครื่องมือแยกสเปกตรัมแสงทำมือ (DIY Spectrometer)


ประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้แยกสเปกตรัมของแสง เพื่อศึกษาธรรมชาติของแสง รวมไปถึงโครงสร้างอะตอม และองค์ประกอบของดวงดาวที่อยู่ห่างไกล เป็นเครื่องวิเคราะห์ความยาวคลื่นของแสง เพื่อให้เห็นว่าแสงจากแต่ละแหล่งมีองค์ประกอบ (ความยาวคลื่น)

* หมายเหตุ: ท่านสามารถสมัครเข้าร่วม workshop ได้ไม่เกินท่านล่ะ 3 workshop

Tickets

No Tickets Available

E777540d9f8c86ef99c79c3eadccf42f0fb227cb
Organized by
Home of Maker