Csh tcdc toh banner

Creative Network Sharing by Co-working Visa : การบรรยาย "Before And After A Photograph" โดย วิรุนันท์ ชิตเดชะ ช่างภาพอาชีพ

Creative Network Sharing by Co-working Visa

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกของโลกใหม่ “Design / Business / Technology”   
โครงการ Creative Network Sharing by Co-working Visa เป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ระหว่าง TCDC และเครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้โครงการ Co-working Visa ที่มาร่วมกันคิดค้นและคัดสรรกิจกรรม เวิร์กช็อปและการบรรยาย ทั้งด้านการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ที่กระจายอยู่ในพื้นที่สร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ 

การบรรยาย "Before And After A Photograph" โดย วิรุนันท์ ชิตเดชะ ช่างภาพอาชีพ

วัน / เวลา        วันเสาร์ที่ 1 เม.ย. 60 | เวลา 14.00 - 16.00 น.

สถานที่            TCDC COMMONS อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน


รายละเอียดกิจกรรม

                    ชวนผู้เข้าร่วมทบทวนไปถึงห้วงเวลาก่อนที่เราจะตัดสินใจกดชัตเตอร์เพื่อบันทึกภาพ บันทึกช่วงเวลาที่น่าจดจำไว้ ร่วมกันตั้งคำถามถึงเหตุและผล ก่อนที่เราจะบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นไว้ในรูปแบบของภาพถ่าย สนทนาเรื่องที่มาของแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน (Before a photograph) วิธีคิดงาน และการพัฒนาไอเดียเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานภาพถ่ายที่สามารถตอบโจทย์งานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าทั้งทางสาขา Commercial หรือการสร้างผลงานศิลปะในแบบ Fine Art เบื้องหลังของงานแต่ละชิ้นก่อนที่เราได้เห็นภาพถ่ายต่างๆ เหล่านั้น ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานความคิด และการตัดสินใจที่เฉียบคมของช่างภาพ

                    และมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวต่างๆ หลังจากการบันทึกภาพ เรื่องของภาพถ่ายหนึ่งใบที่สามารถสร้างบทสนทนาในบริบทต่างๆ ได้อีกมากมาย (After a photograph) ทั้งจากการนำเสนอภาพถ่ายในมุมมองของศิลปิน หรือจากการตีความผลงานผ่านมุมมองของผู้ชม รวมไปถึงมุมมองของสังคม มาร่วมกันสร้างบทสนาอันเข้มข้ม ชวนคิดไปด้วยกันในครั้งนี้กับคุณโต้ วิรุนันท์ ชิตเดชะ ช่างภาพอาชีพ เจ้าของผลงานนิทรรศการ The Last Light ผลงานที่ถ่ายทอดภาพภูมิทัศน์ผ่านสถานที่โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผ่านการใช้ศิลปะภาพถ่าย


รับจำนวน 40 คน


ไม่เสียค่าใช้จ่าย


หมายเหตุ

1. เปิดลงทะเบียนหน้างานก่อนการบรรยายเริ่ม 30 นาที

2. ดำเนินการบรรยายเป็นภาษาไทย

3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

4. เพื่อความสะดวก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมายัง TCDC Commons ได้โดยรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน ทางออก 1


สอบถามข้อมูลได้ที่

ส่วนบริการ TCDC เจริญกรุง โทร. 02-1057400 ต่อ 213, 214 ระหว่างเวลา 09.30 - 17.30น. (วันจันทร์ -วันศุกร์)

ส่วนบริการ TCDC Commons โทร. 02-1085886 ระหว่างเวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดทำการวันจันทร์)

View Tickets
Date
01 April 2017 at 14:00 - 16:00
Add to Calendar
Location
TCDC COMMONS อาคาร IDEO Q จุฬา-สามย่าน

Organized by

Tcdc logo2
Thailand Creative and Design Center
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

Having trouble purchasing ticket? View Help Center