งานฉลองนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2560-2561 (นย.พนิตา เตละวาณิชย์)

4c37e90aeae3ce02526c31ce4954e8eaf2659100
งานฉลองนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2560-2561 (นย.พนิตา เตละวาณิชย์)

                   

                                 SamutSakhon Rotary Club

                                     Kindly invite to attend 

          2017-2018 Club President and Club administration staffs

                                on the 1st of June 2017

                          at Talay Thai Market Auditorium

                                  SamutSakhon Province


Tickets

No Tickets Available

42a11e7e4620a65da982bc1f4c22c8bac5bfe95b
Organized by
สโมสรโรตารี สมุทรสาคร