Education

ธุรกิจโรงแรม ลงทุนอย่างไร ไม่ให้เจ๊ง ตอน เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม

Poster placeholder
ธุรกิจโรงแรม ลงทุนอย่างไร ไม่ให้เจ๊ง ตอน เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม ขึ้นชื่อว่าเป็น ธุรกิจที่มีการแข่งขันดุเดือดมากที่สุดธุรกิจหนึ่ง มีคู่แข่งมากมาย แต่ก็ยังมีช่องว่าง หากมีการศึกษาตลาด เข้าใจในลักษณะและวงจรธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจตามฤดูกาลก็เป็นสิ่งจำเป็น รวมทั้งยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่สามารถควบคุมได้และไม่ได้ นอกจากนี้ หลายโรงแรมที่เคยมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในอดีต ปัจจุบันคงเหลือแต่เพียงชื่อ และหากธุรกิจของคุณกำลังประสบปัญหา ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตาม อย่าเพิ่งตื่นตระหนก สิ่งจำเป็นคือการวิเคราะห์และประเมินธุรกิจอย่างเป็นระบบอีกครั้ง เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน หรือช่วยในการแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจโรงแรมพลิกฟื้นขึ้นมาแข็งแกร่งอีกครั้งได้

ดังนั้น การเริ่มต้นธุรกิจ โรงแรมและที่พัก ในฐานะผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อสามารถประเมินโอกาส และวางแผนจัดการธุรกิจได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงแนวทางในการประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจโรงแรม ข้อพึงระมัดระวัง ปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางในการจัดการและบริหารธุรกิจโรงแรมในระยะเริ่มต้น

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับกลุ่ม Startup ที่กำลังมองหาธุรกิจ / ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม / ผู้ที่วางแผนดำเนินธุรกิจโรงแรม / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 27 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ชั้น 4 อาคารซีดับเบิลยู (ไซเบอร์เวิลด์ เดิม) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

  1. เทคนิคการวิเคราะห์โครงการหรือธุรกิจว่า หรือศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจ
  2. การวิเคราะห์การตลาด การวิเคราะห์ด้านการเงิน การประเมินการลงทุน เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินลงทุน
  3. แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจโรงแรมและที่พัก
  4. สิ่งที่ควรและไม่ควรทำก่อน ปัญหาและอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านตลาด เทคนิค การเงิน กระแสเงินสด การบริหารจัดการ การสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า
  5. กรณีศึกษาตัวอย่างการสร้างโรงแรม

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


คุณปริพัตร บูรณสิน

กรรมการผู้จัดการ เกวินน์ คอนซัลติ้ง ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดทำแบบจำลองความเสี่ยง การวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร การพัฒนาศักยภาพกระบวนการวางแผนธุรกิจที่เน้นการลงทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและระบบผลตอบแทนโบนัสระดับกลุ่มธุรกิจกลุ่มพัฒนาองค์กรและกลุ่มสนับสนุนและบริการตามผลงาน EVA และ KPI


คุณทัศน์ดาว ชมเชย

ผู้บริหารและพัฒนาธุรกิจโรงแรมทั้งในกลุ่มโรงแรมขนาดเล็ก Budget Hotel โรงแรมขนาดกลาง Theme Hotel โรงแรมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ในวงการโรงแรมมานานกว่า 15 ปี รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาธุรกิจ การบริหารต้นทุน การจัดการด้านการเงิน งานบริหาร งานการตลาด งานขาย งานบริการ รวมทั้งการเปิดตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กำหนดการ

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร

เวลา 13.30-15.00 น. การประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ โรงแรมและที่พัก โดย คุณปริพัตร บูรณสิน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ

เวลา 15.00-16.30 น. เทคนิคการเริ่มต้นทำธุรกิจโรงแรมอย่างไรไม่ให้เจ๊ง โดย คุณทัศน์ดาว ชมเชย ที่ปรึกษาด้านธุรกิจโรงแรม

--------
ประกาศ หลักสูตรนี้ ปิดรับสมัครแล้ว 
ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งดรับสมัครผ่าน EVENT POP

--------

Tickets

No Tickets Available

0f814b9ce35b89e9733ffe4966bb3ac4e7c9d1c3
Organized by
Market-Comms