Event brand reca

RESTAURANT – COFFEE – CATERING BRANDING : 
สร้างแบรนด์ร้านอาหาร-ร้านกาแฟ-เบเกอรี่ให้รอดและรวยในยุค 4.0

กลุ่มธุรกิจปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี กี่ทศวรรษ ก็เป็นธุรกิจที่ต้องการของตลาดอย่างเสมอ แต่ว่าการพัฒนาและบริหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยจุดเริ่มต้นสำคัญที่ผู้ประกอบการและ Startup ต้องใช้เวลาและศึกษาอย่างรอบด้าน นั่นคือ การวางแนวคิด การพัฒนาธุรกิจ และการสร้างแบรนด์

สำหรับธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านไอศกรีม และรับจัดเลี้ยง ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 11,945 ราย คิดเป็นมูลค่า 77,423 ล้านบาท และร้อยละ 99.72 เป็นธุรกิจ SMEs ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1-5 ล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี โดยภาคการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ ในปีที่ผ่านมามี นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงถึง 32.58 ล้านคน และนักท่องเที่ยวชาวไทย 106.84 ล้านคน รายได้จากการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้รวมจากการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ตลาดกาแฟ ยังน่าสนใจ เพราะกาแฟระดับกลางมีมูลค่ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 ของตลาดทั้งหมด โดยกลุ่มนี้ มีอัตราเติบโตต่อเนื่อง เพราะการบริโภคกาแฟของคนไทย เฉลี่ยอยู่ที่ 200 แก้วต่อคนต่อปี มีช่องว่างทางการตลาดอีกมาก โดยเฉพาะร้านกาแฟตามปั๊มน้ำมัน แหล่งท่องเที่ยว อาคารสำนักงาน ซึ่งหลายแห่งมีลูกค้าทั้งประจำและขาจร มาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่า เปิดร้านแล้ว ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่ได้

การเริ่มต้นธุรกิจ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านไอศกรีม และรับจัดเลี้ยง ในฐานะผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมและตลาด เพื่อจุดประกายความคิดการพัฒนาธุรกิจ สร้างความรู้และความเข้าใจต่อการสร้างแบรนด์ธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ ด้วยการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารและเครื่องมืออย่างเหมาะสม ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร และสร้างแบรนด์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับกลุ่ม Startup ที่กำลังมองหาธุรกิจ / ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านไอศกรีม และรับจัดเลี้ยง / ผู้ที่วางแผนเปิดธุรกิจ / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 21 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ชั้น 4 อาคารซีดับเบิลยู (ไซเบอร์เวิลด์ เดิม) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

  1. ภาพรวมอุตสาหกรรมและตลาด ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านไอศกรีม และรับจัดเลี้ยง
  2. การสร้างแบรนด์ยุคดิจิทัล 4.0 (Branding 4.0)
  3. แนวคิดและการบริหารแบรนด์ ปัจจุบัน-อนาคต
  4. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ด้วยเครื่องมือและวิธีการสื่อสารอย่างเหมาะสม
  5. กรณีศึกษาตัวอย่างการสร้างแบรนด์ร้านอาหารในรูปแบบต่างๆ

คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ


คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำหนดการ

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 13.00-13.30 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร

เวลา 13.30-16.30 น. RESTAURANT – COFFEE – CATERING BRANDING : ปั้น “ร้านอาหาร-ร้านกาแฟ-เบเกอรี่” ให้เป็น แบรนด์ เพื่อสร้างเงินล้าน

--------
ประกาศ หลักสูตรนี้ ปิดรับสมัครแล้ว 
ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งดรับสมัครผ่าน EVENT POP

--------

View Tickets
Date
21 June 2017 at 13:30 - 16:30
Add to Calendar
Location
CW Tower Bangkok Thailand
View Map

Organized by

Marcomms2
Market-Comms
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Marcomms2

Market-Comms

Call

+6625752415-7

Facebook

facebook.com/horecamasterclass

E-mail

info@horecamasterclass.com

Twitter

@PR_MarComms

Having trouble purchasing ticket? View Help Center