Image1 %282%29

Brown Bear gift box by เชฟปั้น GumPlay

22 November 2015 at 13:00 - 16:00

Brown bear gift box by เชฟปั้น GumPlay

step by step ไปกับเชฟปั้น GumPlay 

กิจกรรมที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการปั้นรูปทรงต่างๆ 

ทำให้นำพัฒนาต่อยอดการปั้นแบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย 

ไม่ว่าจะเป็นปั้นดิน ปั้นน้ำตาลกัมเพส ก็สามารถทำได้

"เพราะคุณคือคนสำคัญ สิ่งที่มอบให้กันต้องใส่ใจ"


Tickets

No Tickets Available!

Img 5837

เชฟปั้น GumPlay

step by step ไปกับเชฟปั้น GumPlay กิจกรรมที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ทักษะการปั้นรูปทรงต่างๆ ทำให้นำพัฒนาต่อยอดการปั้นแบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นปั้นดิน ปั้นน้ำตาลกัมเพส ก็สามารถทำได้ "เพราะคุณคือคนสำคัญ สิ่งที่มอบให้กันต้องใส่ใจ"

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.