Brown Bear gift box by เชฟปั้น GumPlay

Brown bear gift box by เชฟปั้น GumPlay

step by step ไปกับเชฟปั้น GumPlay 

กิจกรรมที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการปั้นรูปทรงต่างๆ 

ทำให้นำพัฒนาต่อยอดการปั้นแบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย 

ไม่ว่าจะเป็นปั้นดิน ปั้นน้ำตาลกัมเพส ก็สามารถทำได้

"เพราะคุณคือคนสำคัญ สิ่งที่มอบให้กันต้องใส่ใจ"

Tickets

No Tickets Available

Img 5837
Organize by
เชฟปั้น GumPlay