Education

Coworking Blueprint

Poster placeholder
Coworking Blueprint

Coworking Blueprint


มาเรียนรู้วิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจ Coworking จากประสบการณ์ตรงของตัวจริงในธุรกิจนี้คือคุณชาล, คุณอมฤต เจริญพันธ์ สองพี่น้องผู้ร่วมก่อตั้ง HUBBA Coworking Space และทีมฮับบาที่คลุกคลีอยู่ในวงการนี้มาเป็นเวลากว่า 3 ปี


คอร์สนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายๆท่าน สนใจในตัวธุรกิจนี้ และอยากที่จะให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมให้คำแนะนำ

ในการเริ่มต้นทำ Coworking Space คอร์สอบรมคอร์สแรกจึงเกิดขึ้นเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว ชื่อคอร์สว่า “Coworking Space : Community Building Bootcamp” ซึ่งผลงานของรุ่นที่แล้วก็ออกมาเป็น Draft Board,  Tuber Thailand และ Starwork 


เป้าหมายของคอร์ส

  • สร้างความรู้ความเข้าใจหลักการการทำธุรกิจ Coworking ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจนี้ประสบ  ความสำเร็จและเติบโต
  • ลดเวลาที่ใช้ในการศึกษาเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ Coworking และสามารถที่จะเริ่มทำธุรกิจนี้ได้ในทันทีหลังจากจบคอร์ส
  • รวบรวมผู้ประกอบการที่สนใจเรื่อง Coworking เพื่อสร้างศูนย์รวมความร่วมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ในธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคต

รูปแบบการอบรม

2 วันเต็มที่คุณจะได้เรียนรู้การสร้าง Coworking Space จากตัวจริง และได้ลงมือสร้างแบบจำลองธุรกิจ Coworking ในแบบของตัวเองผ่าน Workshop เริ่มตั้งแต่แนวคิดการวางแผนและการจัดการกระบวนการธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจและพร้อมลงมือทันทีหลังจากจบคอร์ส


สำรองที่นั่ง

คอร์ส Coworking Blueprint จะจัดขึ้นในอังคารที่ 1 - พุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เริ่มเวลา 09.30 ถึง 17.30 น. สถานที่อบรม HUBBA Thailand เอกมัย ซ.4


ค่าใช้จ่าย 21,990 บาท ต่อท่าน* 

*ราคานี้รวมเอกสารที่ใช้ในการอบรม, อาหารกลางวันวันละหนึ่งมื้อ เครื่องดื่มและของทานเล่น

Tickets

No Tickets Available

Da5ff3df690d1e09086c7669e452b9a558eb9416
Organized by
HUBBA Coworking Space