3 7 60

Become a hero to your employee

Become a hero to your employee

เป็นสัมมนาสำหรับ Hr และเจ้าของกิจการที่จะเรียนรู้และเตรียมการเทรนนิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้พนักงานเติบโตและรักองค์กร พร้อมไปด้วยกัน ด้วย Concept Hero. ที่จะทำให้พนักงานรู้สึกได้รับการใส่ใจและจะนำพาพวกเขาไปสู่การพัฒนาและเติบโต

จุดมุ่งหมายของงานนี้

เราต้องการพัฒนาให้องค์กรมีทีมงานที่เข้มแข็งผ่านการให้ประโยชน์จากการพัฒนาความสามารถของพนักงานทั้งในด้าน ความสามารถเฉพาะทางและความสามารถในการใช้ชีวิต

1. Now and next generation employee workplace
ทิศทางกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ สิ่งที่บรืษัทหรือองค์กรควรตระหนักและวิธีการจัดการกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. Employee development and engagement
ทิศทางและการพัฒนาบุคลากรรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร

คุณสมบัติผู้ร่วมงาน
เป็นผู้ประกอบการหรือเป็น Human Resource
1 องค์กรสามารถเข้าร่วมงานได้สูงสุด 5 ที่นั่ง


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224 (10.00 - 18.00)
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Hero

Sales พันธุ์ Hero

Need Help?

Contact our Customer Support.
Everyday from 10.00 to 18.00

For Organizer

Event Pop Co., Ltd.