Ff

ใครๆ ก็สอนได้

สำหรับคนที่อยากสอน แต่ไม่กล้าพูดในที่สาธารณะ ไม่ค่อยมั่นใจในการพูด พูดไม่เก่ง  ไม่รู้จะเริ่มยังไง  ไม่รู้มือวางมือตรงไหน สบตายังไงดี เปิดยังไง ปิดยังไง ใช้คำถามยังไง สอนอะไรดี วางแผนการสอนยังไงดีนะ 

รายละเอียด ระยะเวลา : 1 วัน (วันเสาร์)

เหมาะกับ     : คนเก่งที่ไม่ค่อยมั่นใจในการสอน ไม่ค่อยกล้าพูดในที่สาธารณะ
ไม่เหมาะกับ  : คนเก่งที่เคยสอนแล้วมีคนชมเยอะๆ เพราะเป็นหลักสูตรเร่งด่วน และเป็นหลักสูตรเบื่องต้น ท่านอาจจะเบื่อ และเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้ว


กิจกรรม
เช้า
1 วิธีเปิด และปิด
2 การยืน ใช้มือ การสบตา การใช้น้ำเสียง
3 วางแผนเรื่องที่จะสอน การลำดับความคิดเรื่องที่จะสอน
4 การออกแบบกิจกรรม

บ่าย
workshop - ทดลองสอนจริง

View Tickets
Date
30 Sep 2017 at 09:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
Geeky Base Phahonyothin Road Bangkok Thailand
View Map

Organized by

259748 129491147261799 1120996032 o
Odd-e (Thailand)
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
259748 129491147261799 1120996032 o

Odd-e (Thailand)

Call

025610728

E-mail

th@odd-e.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center