Education

ใครๆ ก็สอนได้

907efbc521c9d73dfbc9062614ca686bfb31127d
ใครๆ ก็สอนได้
สำหรับคนที่อยากสอน แต่ไม่กล้าพูดในที่สาธารณะ ไม่ค่อยมั่นใจในการพูด พูดไม่เก่ง  ไม่รู้จะเริ่มยังไง  ไม่รู้มือวางมือตรงไหน สบตายังไงดี เปิดยังไง ปิดยังไง ใช้คำถามยังไง สอนอะไรดี วางแผนการสอนยังไงดีนะ 

รายละเอียด ระยะเวลา : 1 วัน (วันเสาร์)

เหมาะกับ     : คนเก่งที่ไม่ค่อยมั่นใจในการสอน ไม่ค่อยกล้าพูดในที่สาธารณะ
ไม่เหมาะกับ  : คนเก่งที่เคยสอนแล้วมีคนชมเยอะๆ เพราะเป็นหลักสูตรเร่งด่วน และเป็นหลักสูตรเบื่องต้น ท่านอาจจะเบื่อ และเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้ว


กิจกรรม
เช้า
1 วิธีเปิด และปิด
2 การยืน ใช้มือ การสบตา การใช้น้ำเสียง
3 วางแผนเรื่องที่จะสอน การลำดับความคิดเรื่องที่จะสอน
4 การออกแบบกิจกรรม

บ่าย
workshop - ทดลองสอนจริง

Tickets

No Tickets Available

5763bd90cd70acc5ccf907e0e5f9a47e35fe15f1
Organized by
Odd-e (Thailand)