Education

หลักสูตร ทิศทางการสื่อสารยุคดิจิทัล (Communication Trend 2018)

Bf9677abb2353f93e8fc2ade38fff2d81ef66585
หลักสูตร ทิศทางการสื่อสารยุคดิจิทัล (Communication Trend 2018)

ภายในปี 2020 วงการสื่อสารและการตลาด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย เป็นผลจากเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ถึงเวลาแล้ว นักสื่อสารต้องเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ รวมทั้งเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้าง-รักษา-พัฒนาเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดีที่สุด

ช่วง 3 ปีที่ผ่าน การพัฒนาระบบอินเตอร็เน็ตและเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐกิจ หลายหน่วยงานต่างปรับตัวและพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิถีที่เปลี่ยนไป และไม่ใช่แต่เพียงองค์กรเท่านั้น ภาคประชาชนหรือผู้บริโภคเอง ก็เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมไปด้วยเช่นกัน

ในฐานะนักสื่อสารและการตลาด จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ภายในปี 2020 อันเป็นผลจาก 1) เทคโนโลยีที่ฉลาดขึ้น (Smart Technology) ทำให้คนทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้ ข้อมูลขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องคัดกรองมาใช้ประโยชน์ 2) กระแสสังคมโลก (Socialization) ความคิด ความรู้สึกเริ่มก้าวสู่ระบบสากล ไปในทิศทางเดียวกันของโลก (Global Citizens) ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสู่ Weconomics อันเป็นผลจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก กลุ่มสตาร์ทอัพ และรูปแบบของ Crowdfunding การให้ความสำคัญต่อพาร์ทเนอร์ธุรกิจจะเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากผู้บริโภค 3) สู่สามัญ ความต้องการวิถีท้องถิ่น วัฒนธรรมดั้งเดิม งานศิลป-หัตถกรรม เพิ่มขึ้น ผลักดันให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม พัฒนาผลผลิตให้ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยและมีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สู่ยุค mEducation เรียนระบบออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4) ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การพัฒนาระบบสุขภาพเน้นการป้องกันและดูแลมากกว่าการรักษา โดยพัฒนาระบบตรวจและติดตามสุขภาพบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงภาคธุรกิจจะให้ความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรโดยให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข สร้างสมดุลทั้งชีวิตส่วนตัวและทำงาน โดยมีตัวแปรสำคัญคือ ความสุข นั่นเอง

ดังนั้น การเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งวิธีการและเครื่องมือการสื่อสารและการตลาด จึงเป็นสิ่งที่นักการสื่อสารและการตลาด จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแผนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เวลา 09.00-16.00 น. ณ GLOWFISH Event Space ชั้น 4
ศูนย์การค้า Center Point of Siam Square ติดทางเชื่อม BTS สยาม

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Consumer Insight 2018)

  • ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบัน-อนาคต เพื่อนำไปสู่การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร สร้างความพึงพอใจ และค้นหาทางแก้ไขความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การบริหารแผนสื่อสารดิจิทัลแบบ 360 องศา (360 Digital Campaign)

  • ภาพรวมการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล
  • สภาพแวดล้อมของสื่อดิจิทัล 2018
  • การพัฒนาแผนการสื่อสารดิจิทัลแบบ 360 องศา

การพัฒนาและบริหารแบรนด์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่สมัยดิจิทัล (Brand Transformation into Digital Age)

  • ภาพรวมการสื่อสารแบรนด์ ณ ปัจจุบัน
  • การพัฒนาและบริหารการสื่อสารแบรนด์
  • กรณีศึกษาตัวอย่าง

กลยุทธ์และการบริหารแผนสื่อสารปี 2018 (2018 Communication Management and Strategies)

  • ภาพรวมการสื่อสาร
  • การกำหนดกลยุทธ์ และการบริหารเครื่องมือ
  • เทคนิค และวิธีการ


คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร. วราภรณ์ ฉัตราติชาต 

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม เหมืองแร่ พลังงาน การเมืองและประกันชีวิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโทร สาขาการประชาสัมพันธ์ และปริญญาเอก สาขาการเมือง

คุณพงศ์วิชญ์ คงเจริญ

ครีเอทีฟและนักวางกลยุทธ์ (Creative and Online Strategist) บนสื่อออนไลน์ หนึ่งในผู้สร้างความสำเร็จและนิยมของ งานข่าวและเนื้อหาออนไลน์ Chill FM

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

คุณปริญญา ชุมรุม

ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

ประธานอำนวยการ วายแอนด์อาร์ ประเทศไทย นักวางแผนกลยุทธ์และที่ปรึกษาแบรนด์ระดับแนวหน้าที่ได้รับรางวัลจากสภาการตลาดเอเชียแปซิฟิก 3 ปีซ้อน อีกทั้งยังเป็นผู้รังสรรค์แนวคิดและเครื่องมือสร้างแบรนด์ระดับโลก

กำหนดการ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร

09.00-10.30 น. พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Trend 2018) วิทยากรโดย ผศ.ดร.ธาตรี ใต้ฟ้าพูล ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร การตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค มีประสบการณ์ในวงการกว่า 20 ปี

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. พฤติกรรมผู้บริโภคบนสื่อออนไลน์ (Online Consumer Trend 2018) วิทยากรโดย คุณ พงศ์วิชญ์ คงเจริญ ครีเอทีฟและนักเขียนสร้างเทรนด์ (Trend Setting Writer) บนสื่อ ออนไลน์

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. การบริหารแผนสื่อสารดิจิทัลแบบ 360 องศา (360 Digital Campaign) วิทยากรโดย คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

กำหนดการ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง และรับเอกสาร

09.00-12.00 น. การพัฒนาและบริหารแบรนด์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สู่สมัยดิจิทัล วิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. กลยุทธ์และการบริหารแผนสื่อสารปี 2018 (2018 Communication Management and Strategies) วิทยากรโดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ ประธานอำนวยการ วายแอนด์อาร์ ประเทศไทย นักวางแผนกลยุทธ์และที่ปรึกษาแบรนด์ระดับแนวหน้าที่ได้รับรางวัลจากสภาการตลาดเอเชียแปซิฟิก 3 ปีซ้อน อีกทั้งยังเป็นผู้รังสรรค์แนวคิดและเครื่องมือสร้างแบรนด์ระดับโลก

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

หรือท่านสามารถสมัครอบรมสัมมนาผ่านช่องทางธรรมดาได้ที่ www.aprtraining.com/28-29-พฤศจิกายน-2560-ทิศทางการสื/ 

Tickets

No Tickets Available

Baa2b3cdccf5a805dd92cff99275417498b82759
Organized by
Market-Comms