Education

PM101 Digital Project & Team Management

22a233bf3d2e235e538aec06193bc9855bd408a5
PM101 Digital Project & Team Management
เก่งเรื่องงานอย่างเดียวยังไม่พอ ถ้าอยากสำเร็จต้องเก่งเรื่องคนด้วย โดยเฉพาะ..ตัวเอง!!

ไขทุกความลับของการบริหารและควบคุมงานเว็บไซต์หรือโครงการดิจิตอลอื่นๆ ที่จะทำอย่างไรให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเกิดปัญหาน้อยที่สุด
*****************************************************
รอบนี้ปรับเนื้อหาเพิ่มเติม พร้อมทั้ง Workshop จาก Feed Back ที่ได้รับจาก 2 รอบที่ผ่านมาทำให้ได้เนื้อหาที่สดและแน่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

--------------------------------------------------------------------
หากคุณเป็นหัวหน้างานหรือผู้ควบคุมโครงการ (PM/Team Leader) ที่ประสบกับปัญหาแบบนี้
--------------------------------------------------------------------
เป็นระดับหัวหน้า บริษัทต้องขยายตัว ต้องเพิ่มทีม แต่ยังไม่เคยบริหารทีมอย่างจริงจัง หวั่นใจว่าเมื่อทีมมากขึ้นจะรับมืออย่างไร ต้องทำอย่างไร มีทักษะอย่างไรบ้าง

หัวหน้าโยนโครงการ Business Model Startup หรือ Product ใหม่มาให้ดูแล แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้น Execute Planning อย่างไร

หาคนมาร่วมทีม มีวิธีการในการคัดเลือก สัมภาษณ์ หรือรับเข้าอย่างไรให้ได้คนตรงตามที่ต้องการ

ไม่เคยทำงานร่วมกับ Out Source หรือ Freelance ไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหน คุยและเจรจาต่อรองและบริหารอย่างไร ที่จะได้ความมั่นใจว่างานจะผ่านพื้นไปด้วยความราบรื่น ไม่เจ็บ ไม่ผิดพลาด

ใช้ Out Source หรือ Freelance แล้วเหนื่อย ได้งานคุณภาพไม่ดี ต้องคอยติดตามอยู่ตลอด จะเปลี่ยนคนใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะดีกว่าคนเก่าหรือไม่

ทีมภายในเริ่มเกี่ยงงานกันทำ ทำให้การประสานงานติดขัดไม่ต่อเนื่อง รวมถึงไม่สามารถคุวบคุมคุณภาพได้เท่าที่ควร

ลูกค้างอแง เอาโน่นเอานี่ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา งานงอก เราจะควบคุมอย่างไรให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุด บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น เงินก็เก็บไม่ได้ งานก็ไม่จบซักที

ผลลัพธ์สุดท้าย งานออกมาห่วย ไม่ตอบโจทย์ ไม่เข้าใจในเรื่องกระบวนการควบคุมคุณภาพ

--------------------------------------------------------------------
หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทเว็บไซต์หรือ Digital หรือ Freelance ที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้
--------------------------------------------------------------------
การตลาดของบริษัทไปได้ดี แต่ขยายทีมไม่ออก รู้สึกมีความเสี่ยงด้านโครงสร้างทีม หัวหน้างาน ทำอย่างไรให้ทุกอย่างเคลื่อนไปข้างหน้าได้

มีทีมหัวหน้างานอยู่แล้วแต่ทักษะยังไม่ครอบคลุมแบบรอบด้าน ยังควบคุมทีมได้ไม่แน่น ไม่แน่ใจว่าต้องสอนหรือฝึกฝนอย่างไร เพื่อให้สามารถจัดการงานได้ดียิ่งขึ้น

Freelance มือใหม่หัดรับงานใหญ่ ต้องใช้ทีม จะบริหารลูกค้าและทีมที่มาทำงานร่วมกันได้อย่างไร

คำนวนราคาต้นทุนงานที่แท้จริงได้ไม่แม่นยำ ทำให้การเสนอราคาถ้าไม่ขาดทุนก็แพงเกินไป หรือไม่สามารถ Optimize ตามงบประมาณที่ลูกค้ามีได้

เกิดปัญหาขึ้นในงาน ทำให้สถานะงานล่าช้ากว่าความเป็นจริงค่อนข้างมาก และลูกค้าเริ่มไล่งานและเสี่ยงกับความเสียหายจากการโดนค่าปรับและเสียชื่อเสียง

มีไอเดีย Product Startup แล้ว อยากเริ่มต้นหาทีมทำงาน หรือทำ Prototype ให้เกิดเป็นภาพชัดเจน แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร จะไปจ้างใคร ที่ไหน อย่างไร

--------------------------------------------------------------------
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของ Team Digital ที่ต้องการเติบไปในสายงานไปสู่ระดับจัดการและบริหาร ที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้
--------------------------------------------------------------------
Web Designer / Programmer หรือตำแหน่งงานอื่นๆ ที่ต้องการขยับความก้าวหน้าและเติบโตขึ้นไปตำแหน่งควบคุมงาน ทั้งโครงการ ซึ่งในบริษัทก็เปิดโอกาส แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างและตัวเองจะมีความพร้อมด้านไหน และจะเริ่มต้นอย่างไร

------------------------------------------------------------------

ภาพรวมหลักสูตร

คอร์สที่จะให้ความรู้และฝึกฝน วิธีและกระบวนการความคิด ตลอดจนการลงมือทดสอบการปฏิบัติจริง เพื่อการทำความเข้าใจรายละเอียดตั้งแต่พื้นฐาน Mindset ด้่านการจัดการ การอ่านงานและการประเมิน วางแผน ควบคุมและติดตามเพื่อผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการ

เนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มจากพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของงานเว็บไซต์และทักษะในการบริหารองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทุกประเภท เพื่อให้ได้มีความรู้และหลักวิธีคิดที่มากเพียงพอจะนำไปสรุปเป็นแนวทางในการบริหารหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโจทย์ที่ได้รับ และสามารถควบคุมและสร้างผลงานได้หลากหลาย 

นอกเหนือจากการนำไปใช้ในงานแล้ว หลักสำคัญของการบริหารจัดการที่ดี ก็จะยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเรื่องต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพความสำเร็จและลดทอนปัญหาได้อีกด้วย


เนื้อหาสำคัญของหลักสูตร

------------------------------------------------------------------
Section 1: The Meaning - นิยามและความหมาย
------------------------------------------------------------------
+ Introduction - ปฐมบทของการบริหารจัดการโครงการ
+ What - Project Management / Project Manager คืออะไร 
+ Why - เพราะอะไรถึงสำคัญ

------------------------------------------------------------------
Section 2: Role - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
------------------------------------------------------------------
+ Roles - บทบาทหน้าที่
+ Responsibility - ความรับผิดชอบ

------------------------------------------------------------------
Section 3: Skills - ทักษะที่เกี่ยวข้อง 
------------------------------------------------------------------
+ Planning - การวางแผน
+ Work - เนื้องานที่บริหารจัดงาน
+ Team - ทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- Team Design - การออกแบบทีม
- Team Build - การสร้างทีม
- Team Management - การจัดการทีม
- Team Control - การควบคุมทีม
+ Client - ลูกค้าและทีมของลูกค้า
+ Communication - การสื่อสาร
- Communication System Flow
- Personal Communication
+ Business & Benefits - ธุรกิจและผลประโยชน์
+ Management - การจัดการ
+ Sale - การขาย
+ Politic - การเมือง

------------------------------------------------------------------
Section 4: Execution - ปฏิบัติการ
------------------------------------------------------------------
+ Planning - การวางแผน
- RFP / TOR / Scope of Works - กรอบภาพรวมของงาน
- Functional Spec - รายละเอียดของงาน
- Team Plan - การออกแบบและคัดเลือกทีม
- Framework - วิธีการทำงาน
- Project Kick Off - จุดสตาร์ท
- Process - กระบวนการและลำดับขั้นตอน
- Time frame - กำหนดเวลา
- Management Tools / System - ระบบตรวจสอบและการวัดผล
- Communication - ระบบการสื่อสาร
- Check - ขั้นตอนการตรวจสอบ
- Risk Management - การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
+ Drive - การขับเคลื่อน
- Understanding - ทำความเข้าใจกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
- Assignment - แบ่งงาน จ่ายงาน
- Follow up ติดตาม
- Motivate - เติมพลังกระตุ้นทีม
+ Control - การควบคุม
- Principle - หลักการณ์ 
- Self - ตัวเอง 
- Clients - ลูกค้า
- Team - ทีม
- Head/Owner - หัวหน้า 
- Relationship - ความเชื่อมโยง
- Environment - สภาพแวดล้อม
+ QC & Measurements - การตรวจสอบคุณภาพและการวัดผล
+ Deliver - การส่งมอบ
+ Billing - การเรียกเก็บเงิน 

------------------------------------------------------------------
Section 5: Rules & Culture - กฎระเบียบและวัฒนธรรม 
------------------------------------------------------------------
+ PM Rules - กฎเหล็กในการบริหารโครงการ
+ Work Culture - การสร้างวัฒนธรรมในการทำงาน
+ Team Culture - การสร้างวัฒนธรรมทีม

------------------------------------------------------------------
Section 6: Technic - เทคนิคต่างๆ
------------------------------------------------------------------
+ Jobs Selection - การพิจารณาเลือกรับงาน
+ Estimate Cost - การคำนวนต้นทุนและประเมินราคา 
+ Quotation - การเสนอราคา
+ Negotiate - การเจรจาต่อรอง
+ Force & Pressure - การผลักดันและกดดัน
+ Reliable - การสร้างให้เกิดความเชื่อถือ

------------------------------------------------------------------
Section 7: Magic - เคล็ดลับเวทมนต์ 
------------------------------------------------------------------
+ Data & Analysis - ข้อมูล / การตีความ / การประเมิน
+ Plan B - เบี้ยนอกกระดาน
+ Priority - ความสำคัญและความไม่สำคัญ
+ 80:20 Rule - กฏเพราโต
+ Judgement - การตัดสินใจ
+ Power - พละกำลัง
+ Insight - Out - จากภายในสู่ภายนอก
+ Survive - เอาตัวรอด
+ Ice Burg - โลกแห่งภูเขาน้ำแข็ง

------------------------------------------------------------------
Section 8: Professional Mind Set - วิถีมืออาชีพ
------------------------------------------------------------------
+ Proud - ภูมิใจในสายอาชีพ 
+ Growth Mindset - แนวคิดการเติบโตและสำเร็จ
+ Respect - ความเคารพนับถือ
+ Listen - ฟังด้วยใจ
+ Experience - ประสบการณ์ คือ สิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง
+ Team - ทีม คือ หัวใจสำคัญ

------------------------------------------------------------------
Questions & Answer
------------------------------------------------------------------
ระหว่างอบรมสัมมนา จะจัดให้มี Workshop หรือการ Share มุมมองวิธีคิด และความคิดเห็นตลอดทั้งวันเป็นช่วงๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และได้ฝึกคิดอย่างแท้จริง

******************************************************
ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นที่ผ่านมาจากท่านผู้อบรม
ในคอร์สต่างๆของ Greyscale Academy
*******************************************************
สอนสนุก เข้าใจง่าย หลักสูตรละเอียด อยากเรียนอีกเยอะๆ อยากให้เน้นที่พื้นฐานเยอะๆ เพื่อความเข้าใจ

สนุกดีครับ ให้ความรู้ละเอียดดีมากครับ

อธิบายและยกตัวอย่างได้ชัดเจน
Workshop มีประโยชน์และเข้าใจง่าย

สอนดีมากครับ สอนชัดเจนดี

อาจารย์สอนให้เห็นภาพที่หลากหลายและทันสมัย บรรยากาศดี อยากให้มี Workshop เยอะๆ

ได้รับพื้นฐานการทำเว็บและหลักการต่างๆ ชัดเจน ได้ฝึกการวิเคราะห์จาก Workshop

Happy และ Full ค่ะ
Happy กับความรู้และบรรยากาศในการอบรม
Full ได้รับการเติมเต็มสำหรับพัฒนาตัวเอง

ชอบการยกตัวอย่างที่ให้ได้มุมมองแง่คิด การ Workshop ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย โดยรวมดีค่ะ มีมุมมองอีกหลายมุมมองที่น่าจะเอาไปปรับใช้ได้
*******************************************************

ประวัติ ประสบการณ์และผลงานของผู้สอน

ณรงค์ฤทธิ์ อุปกลิ่น (นิด)
Executive Director - Founder
Greyscale Digital Management Solutions
www.greyscale.in.th
https://www.facebook.com/greyscale.dms/

ประสบการณ์ทางด้านออกแบบเว็บไซต์ บริหารควบคุมโครงการทางด้านเว็บไซต์กว่า 400 โครงการ รวมถึงงานสเกลใหญ่ที่มีมูลค่านับล้านบาท และงานบริหารบริษัทและทีมถึง 5 บริษัท ตลอดระยะเวลา 17 ปีในธุรกิจรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ ทักษะความรู้ครอบคลุมทุกมิติรอบด้าน เริ่มตั้งแต่

+ Web Designer
+ Webmaster
+ System Analysis
+ Project Manager
+ User Interface Designer
+ Co-Funder
+ UX Designer
+ Production Team Director
+ Digital Creative Consultant
+ Team Building & Coaching

ปัจจุบันเป็น Founder และ Creative Digital Consultant ให้กับองค์กรธุรกิจที่หลากหลาย และวางกลยุทธหลักสำหรับงาน Web Strategy ให้กับลูกค้าและคนที่สนใจ+

******************************************************

อบรมสัมมนาและเวิร์คชอป 2 วันติด จำนวนจำกัดไม่เกิน 20 ที่นั่ง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และดูแลที่ทั่วถึง ให้เกิดผลลัพธ์การพัฒนาผลงานอย่างแท้จริง

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 และ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
เวลา 9.30 - 17.30 น.

ราคาคอร์สอบรมทั้งสิ้น : 6,900 บาท (ไม่รวม VAT.)
* ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี รบกวนแจ้งพร้อมหลักฐานการชำระเงิน *

ราคาดังกล่าวนี้รวม : อาหารกลางวัน กาแฟ น้ำดื่ม และขนม ตลอดการฝึกอบรม


โบนัสพิเศษ!!
เอกสารการสอนทั้งหมด สำหรับทบทวนและเป็นต้นแบบในการทำแผนงานหรือแผยแพร่ความรู้ต่อในองค์กร

*******************************************
รายละเอียดการชำระเงิน โอนเงินผ่านธนาคาร

บัญชีเลขที่ 8812096282
ชื่อบัญชี ณรงค์ฤทธิ์ อุปกลิ่น
กสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 101

ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ เบอร์ โทร อีเมล์
ได้ที่ : info@greyscale.in.th

ทางเราจะทำการยืนยันการจองกลับทางอีเมล์โดยเร็วที่สุด
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :
Inbox Message : m.me/greyscalecoach
https://www.facebook.com/greyscalecoach

อีเมล์ : info@greyscale.in.th
โทร. 098 261 2912
Line ID : 098 261 2912

Tickets

No Tickets Available

54b7d898e3b9aab66e87eb59a2679826f3a97f7e
Organized by
Greyscale Academy