Education

พลังแห่งบุคลิกภาพ Introduction to MBTI and Type Theory

1efa421eceee0612ddd6c6296a3fac7743ef5220
พลังแห่งบุคลิกภาพ Introduction to MBTI and Type Theory

สัมมนาพลังแห่งบุคลิกภาพ Introduction to MBTI and Type Theory

บริษัท โพเทนเชีย ขอเชิญทุกท่านที่สนใจการพัฒนาตนเองผ่านการทำความเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ เข้าร่วมหลักสูตร MBTI® ขั้นต้น

ทุกคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน และความแตกต่างนั้นก็เป็นสิ่งที่บอกตัวตนของเราแต่ละคน เวิร์คช็อป MBTI นี้จะไขข้อสงสัยเกี่ยวกับบุลคลิกของมนุษย์ให้กับท่าน ทั้งในเรื่องของตนเองและผู้อื่น ท่านจะเข้าใจถึงพลังแห่งบุคลิกภาพ และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีรูปแบบบุคลิกภาพเบื้องต้น
  • เข้าใจรูปแบบความพึงใจ (Preference) ประเภทต่างๆ (แหล่งพลังงาน การรับข้อมูล การตัดสินใจ และทัศนคติในการมองโลกภายนอก)
  • เรียนรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการมีรูปแบบบุคลิกภาพที่แตกต่างกันทั้งของตนเองและคนรอบข้าง
  • เข้าใจว่ารูปแบบบุคลิกภาพมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคน เช่น ในด้านการสื่อสาร สไตล์การทำงาน การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ
  • เข้าใจผลกระทบของการเป็นตัวเองมากไป หรือการใช้ฟังก์ชั่นที่ไม่เป็นตนเอง
  • มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู่อื่น
  • เข้าใจความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อประโยชน์การพัฒนาตนเองและการเป็นผู้นำ

เครื่องมือ MBTI ในหลักสูตรของเราคืออะไร

เครื่องมือ MBTI® เป็นเครื่องมือวัดรูปแบบบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยาที่ช่วยให้ผู้คนมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าในความแตกต่าง และเรียนรู้ที่จะปรับใช้วิธีการที่เหมาะสม เมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

Carl G. Jung และ Myers-Briggs นักจิตวิทยา นักคิด และนักพัฒนาทฤษฎีรูปแบบบุคลิกภาพ (Type Theory) มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีรูปแบบบุคลิกภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ซึ่งส่งผลให้มนุษย์เราแตกต่างกัน และจากการเข้าใจตนเองและความแตกต่างเท่านั้น ที่จะเป็นประตูสู่การยอมรับและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

MBTI® ให้ภาษากลางในการสื่อสารความเป็นตัวเองของแต่ละปัจเจกบุคคลโดยปราศจาก คำตัดสิน ทั้งยังช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายอย่างลึกซึ้ง ความรู้ความเข้าใจเหล้านี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปต่อยอดพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาภาวะผู้นำ การจัดการกับความขัดแย้ง การโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง การรักษาพนักงาน การให้คำแนะนำด้าน Career Path กับบุคลากรในองค์กร และการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

เราคือใคร


บริษัท โพเทนเชีย จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นศูนย์รวมเครื่องมือประเมินเพื่อการ คัดสรรและพัฒนาบุคลากร จุดเด่นของเราคือการใช้เครื่องมือเชิงจิตวิทยาเข้ามาช่วยใน กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เราเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง การ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ดี ตลอด จนการนำเอาความหลากหลายในเชิงรูปแบบบุคลิกภาพมาเป็นจุดแข็งในการสร้างทีมที่มี ประสิทธิภาพ

บริษัทที่ร่วมงานกับเราTickets

No Tickets Available

6be3b11eff579ad97252128b25b18a8ddf4561cf
Organized by
Potentia