Mbti poster oct20 850x400

พลังแห่งบุคลิกภาพ Introduction to MBTI and Type Theory

สัมมนาพลังแห่งบุคลิกภาพ Introduction to MBTI and Type Theory

บริษัท โพเทนเชีย ขอเชิญทุกท่านที่สนใจการพัฒนาตนเองผ่านการทำความเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ เข้าร่วมหลักสูตร MBTI® ขั้นต้น

ทุกคนมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน และความแตกต่างนั้นก็เป็นสิ่งที่บอกตัวตนของเราแต่ละคน เวิร์คช็อป MBTI นี้จะไขข้อสงสัยเกี่ยวกับบุลคลิกของมนุษย์ให้กับท่าน ทั้งในเรื่องของตนเองและผู้อื่น ท่านจะเข้าใจถึงพลังแห่งบุคลิกภาพ และมีแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีรูปแบบบุคลิกภาพเบื้องต้น
  • เข้าใจรูปแบบความพึงใจ (Preference) ประเภทต่างๆ (แหล่งพลังงาน การรับข้อมูล การตัดสินใจ และทัศนคติในการมองโลกภายนอก)
  • เรียนรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของการมีรูปแบบบุคลิกภาพที่แตกต่างกันทั้งของตนเองและคนรอบข้าง
  • เข้าใจว่ารูปแบบบุคลิกภาพมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคน เช่น ในด้านการสื่อสาร สไตล์การทำงาน การทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ
  • เข้าใจผลกระทบของการเป็นตัวเองมากไป หรือการใช้ฟังก์ชั่นที่ไม่เป็นตนเอง
  • มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู่อื่น
  • เข้าใจความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อประโยชน์การพัฒนาตนเองและการเป็นผู้นำ

เครื่องมือ MBTI ในหลักสูตรของเราคืออะไร

เครื่องมือ MBTI® เป็นเครื่องมือวัดรูปแบบบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยาที่ช่วยให้ผู้คนมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกเข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าในความแตกต่าง และเรียนรู้ที่จะปรับใช้วิธีการที่เหมาะสม เมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

Carl G. Jung และ Myers-Briggs นักจิตวิทยา นักคิด และนักพัฒนาทฤษฎีรูปแบบบุคลิกภาพ (Type Theory) มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีรูปแบบบุคลิกภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ซึ่งส่งผลให้มนุษย์เราแตกต่างกัน และจากการเข้าใจตนเองและความแตกต่างเท่านั้น ที่จะเป็นประตูสู่การยอมรับและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

MBTI® ให้ภาษากลางในการสื่อสารความเป็นตัวเองของแต่ละปัจเจกบุคคลโดยปราศจาก คำตัดสิน ทั้งยังช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายอย่างลึกซึ้ง ความรู้ความเข้าใจเหล้านี้เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปต่อยอดพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาภาวะผู้นำ การจัดการกับความขัดแย้ง การโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง การรักษาพนักงาน การให้คำแนะนำด้าน Career Path กับบุคลากรในองค์กร และการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

เราคือใคร


บริษัท โพเทนเชีย จำกัด เป็นบริษัทที่เป็นศูนย์รวมเครื่องมือประเมินเพื่อการ คัดสรรและพัฒนาบุคลากร จุดเด่นของเราคือการใช้เครื่องมือเชิงจิตวิทยาเข้ามาช่วยใน กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เราเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง การ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง เพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ดี ตลอด จนการนำเอาความหลากหลายในเชิงรูปแบบบุคลิกภาพมาเป็นจุดแข็งในการสร้างทีมที่มี ประสิทธิภาพ

บริษัทที่ร่วมงานกับเราView Tickets
Date
20 Oct 2017 at 08:30 - 17:30
Add to Calendar
Location
28th Floor Two Pacific Place Building Sukhumvit Road Bangkok Thailand
View Map

Organized by

Logo potentia 2012
Potentia
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.