Education

หลักสูตร CONTENT STRATEGIST : Management and Techniques

24b6448a36d9f31764c7130db96810eb3fa4a941
หลักสูตร CONTENT STRATEGIST : Management and Techniques

โลกแห่งการสื่อสารการตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากยุคแห่งผลิตภัณฑ์ สู่การสร้างแบรนด์ จนถึงปัจจุบัน การบริหาร Content เมื่อเนื้อหา หรือ Content กลายเป็น สงคราม ที่นักสื่อสารต่างต่อสู้กันอย่างดุเดือด

ถึงเวลาสร้างความเข้าใจ กำหนดจุดยืน ชูจุดเด่น เน้นกลยุทธ์ และบริหารอย่างเป็นระบบ หลักสูตรนี้มีคำตอบสำหรับนักสื่อสารที่ต้องการจะเป็น นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์

เครื่องมือสื่อสารและการตลาดที่ทรงอิทธิพล ทำลายกำแพงด้านวัฒนธรรมและสังคม คงหนีไม่พ้น “สื่อออนไลน์” ทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง ปัจจุบัน นักสื่อสารต่างพัฒนาเนื้อหา รูปแบบ เพื่อดึงส่วนแบ่งตลาดและสร้างความ สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายกันอย่างดุเดือด อำนาจกลายเป็นของผู้บริโภค ในทางตรงกันข้าม ก็เป็นโอกาสของนักสื่อสารที่จะสามารถเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างไร้ขีดจำกัด

การสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงยุทธ์ จะช่วยในการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพของเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี ความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กรเป็นส่ิงสำคัญ เท่ากับ การรับรู้ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ควบคู่ไปกับการวางแผน จัดการ และประเมิน เนื้อหาอย่างเป็นระบบ เป็นหน้าที่หลักของ นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์

ดังนั้น การบริหารจัดการภายใต้บทบาทและหน้าที่ของ นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์ จึงจำเป็นสำหรับนักสื่อสารที่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการจัดการ เนื้อหา ขององค์กรบนสื่อออนไลน์ อย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การพัฒนาเนื้อหาก่อนการสื่อสาร การวิเคราะห์ การกำหนดกลยุทธ์ ดำเนินการสื่อสาร การเลือกใช้เครื่องมือและช่องทาง จนถึงการบริหารหลังการสื่อสาร ทั้งในด้านการส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์ ท้ายที่สุดการประเมินผล และการเรียนรู้ นำไปสู่การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ในฐานะ นักบริหารเนื้อหาเชิงยุทธ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการ แนวทาง ขั้นตอน เทคนิคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักสื่อสารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

1. บทบาทและหน้าที่ของ Content Strategist

2. การบริหารและจัดการเนื้อหาเชิงยุทธ์อย่างมืออาชีพ

2.1 โครงสร้างและกระบวนการพัฒนาเนื้อหา

2.2 การวิเคราะห์และวิจัย เนื้อหา

2.3 การกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาและออกแบบเนื้อหา การวางแผนเนื้อหา

2.4 การบริหารเนื้อหา

2.5 การส่งเสริม เนื้อหา ด้วยเครื่องมือและวิธีการอื่นๆ อย่างเหมาะสม

2.6 การประเมินผล

3. เทคนิคการพัฒนาเนื้อหาเพื่อสร้าง “ความผูกพัน” และ “ตรึงใจ” กลุ่มเป้าหมาย (“HUB” – “HERO” – HYGIENE Strategies) กรณีศึกษาและแนวทางการฝึกปฏิบัติ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00-12.00 น. บทบาทและหน้าที่ Content Strategist / การบริหารจัดการเนื้อหาเชิงยุทธ์ “BANG” Content Management (10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. เทคนิคการพัฒนาเนื้อหาเพื่อสร้าง “ความผูกพัน” และ “ตรึงใจ” กลุ่มเป้าหมาย “HUB” Content vs “HERO” Content Techniques and Strategies (14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง)

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Tickets

No Tickets Available

C84e7715fc0791e899c3b19d7325a8bb04b564c1
Organized by
Market-Comms