Education

หลักสูตร COMMUNICATION STRATEGIST : Media Relations 4.0

A86cbf2df4f5f544408e58c3ea4ebaf51427ed33
หลักสูตร COMMUNICATION STRATEGIST : Media Relations 4.0

ธรรมชาติและความต้องการของสื่อมวลชน กลยุทธ์การเผยแพร่ ประเด็นแบบไหนจะโดนใจสื่อมวลชน ประสานงานอย่างไรที่ไม่ใช่การประสานงา เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพอันดีกับสื่อมวลชน และแนวทางการบริหารจัดการ INFLUENCER

หลายครั้ง นักสื่อสารต่างท้อใจกับการสื่อสารที่ไม่ตรงกับที่ได้ตั้งใจไว้ สื่อมวลชนไม่ค่อยให้ความสนใจ ข้อมูลไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ บางครั้งวางตัวไม่ถูกในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นเพราะหลายท่านอาจยังไม่เข้าใจว่าแต่ละสื่อมวลชนต้องการอะไร ข้อมูลแบบไหน ควรสนับสนุนข้อมูลอย่างไร ประสานงานอย่างไร จึงทำให้แผนการสื่อสาร อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร

ขณะเดียวกัน การเติบโตและเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อรูปแบบการติดต่อ สื่อสาร อิทธิพลต่อความคิด การตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้งส่งผลต่อบทบาทของกลุ่ม INFLUENCER ที่มีความหลากหลาย แต่ ทรงพลังต่อกลุ่มผู้บริโภค ดังนั้น การวางแผน บริหาร และจัดการกลุ่ม INFLUENCER จึงเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หลักของนักสื่อสารที่ไม่ สามารถมองข้าม และต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การบริหารจัดการภายใต้บทบาทและหน้าที่ของ นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จึงจำเป็นต้องรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์เผยแพร่ ประสานงานและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชนและ INFLUCENER เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในฐานะ นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงธรรมชาติ ความต้องการ แนวทางการบริหารและประสานงานกับสื่อมวลชนและ Influencer เพื่อให้นักสื่อสารดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับเจ้าหน้าที่-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

การบริหารจัดการ INFLUENCER

ครอบคลุมเนื้อหา INFLUENCER Landscape การบริหารเซกเมนต์ การกำหนด กลยุทธ์ INFLUENCER เพื่อการสื่อสารและการตลาด

การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ เทคนิคการประสานงานและสร้าง ความสัมพันธ์ พร้อมกรณีศึกษา

ครอบคลุมเนื้อหา ภาพรวมสื่อ และสื่อมวลชน ณ ปัจจุบัน แนวทางการบริหาร และจัดการสื่อมวลชนแต่ละแขนงอย่างเหมาะสม การพัฒนาสื่อและเครื่องมือสำคัญ สำหรับสื่อมวลชน

เทคนิคการขายงานอย่างไรให้สื่อมวลชนสนใจในยุค 4.0 (Media Pitching)

ครอบคลุมเนื้อหา ความต้องการของสื่อ ณ ปัจจุบัน ข้อควรปฏิบัติและพึงระวัง ในการขายประเด็น การสื่อสาร และประสานงานกับสื่อมวลชน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณปริญญา ชุมรุม ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดให้แก่หน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC) นาโนเซิร์ช คลาวด์ไนน์ เวิลด์ไวด์ และอดีต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณวิภาวริศ เกตุปมา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ TOP TEN Public Relations Agency จัดอันดับโดยนิตยสาร Positioning ผู้เชี่ยวชาญด้านการ วางแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์ และบริหารสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์ คณะสื่อมวลชนกลุ่มสิ่งพิมพ์ วิทยุ-โทรทัศน์ และออนไลน์

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร

09.00-10.30 น. การบริหารและจัดการ INFLUENCER วิทยากรโดย คุณปริญญา ชุมรุม

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. การบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ วิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.0 น. เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ และกรณีศึกษา วิทยากรโดย คุณวิภาวริศ เกตุปมา

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น. ขายงานอย่างไรให้สื่อมวลชนสนใจในยุค 4.0 คณะวิทยากร สื่อมวลชนจากกลุ่มสิ่งพิมพ์ วิทยุ-โทรทัศน์ และออนไลน์

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Tickets

No Tickets Available

226714fea44e080f5cd55d45b971fc95e077a613
Organized by
Market-Comms