Education

หลักสูตร การจัดการแคมเปญสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบ 360 องศา

B4b6bd1f247c5671c1cd929f120a0748597846e7
หลักสูตร การจัดการแคมเปญสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบ 360 องศา

กระบวนการที่ดี ย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ หัวใจสำคัญของการจัดการแคมเปญ นั่นคือ การออกแบบและพัฒนากระบวนการสื่อสาร โดยคำนึงถึง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การบริหารเนื้อหา (Content) การเลือกใช้สื่อ และการประเมินผล นำไปสู่การสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายกับแคมเปญอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อเป้าหมายสื่อสารขององค์กรได้อย่างดีที่สุด

การพัฒนาระบบอินเตอร็เน็ตและเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงรูปแบบการสื่อสารการตลาด ช่วยให้นักสื่อสารสามารถวางแผนและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายขึ้น แต่อาจมีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะการจัดการข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากนั่นเอง

ดังนั้น การบริหารแคมเปญสื่อสาร หากนักสื่อสารมีความเข้าใจในกระบวนการ สามารถกำหนดเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาเลือกรูปแบบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการชัดเจน จะช่วยให้การวางแผนและพัฒนาแคมเปญสื่อสารสัมฤทธิ์ผลและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการวางแผนแคมเปญสื่อสาร การตลาดสำหรับธุรกิจ เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

ขั้นตอนการพัฒนาแคมเปญสื่อสาร

การกำหนดเป้าหมาย การสร้างสรรค์กิจกรรม โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก การกำหนดตำแหน่งและข้อความหลักสื่อสารของแบรนด์ในแคมเปญ

การพัฒนาและบริหารเนื้อหา

Mobile Content : Micro Moments Social Media : 3H – POEM การวางแผนเนื้อหา การกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย กรอบการพิจารณาและจัดการ Social Voice

การเลือกใช้สื่อสำหรับแคมเปญอย่างเหมาะสม

การวางแผนใช้สื่อเพื่อมุ่งเน้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ชนิดของสื่อและวิธีการสื่อสารในแคมเปญอย่างเหมาะสม ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลการใช้สื่อแบบ Programmatic

การประเมินผลแคมเปญ

รูปแบบการประเมินผล และวิธีการประเมินผลแต่ละรูปแบบ เครื่องชี้วัดความสำเร็จของแคมเปญ จำแนกตามวัตถุประสงค์ การประเมินผลเครื่องมือ Social Media แบบเน้นที่กระบวนการ หรือ ผลลัพธ์ การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

Tickets

No Tickets Available

026f55e4ad4db9d4c16f3bd35b5f0cff961765c9
Organized by
Market-Comms