Eventpop campaign1

หลักสูตร การจัดการแคมเปญสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบ 360 องศา

กระบวนการที่ดี ย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ หัวใจสำคัญของการจัดการแคมเปญ นั่นคือ การออกแบบและพัฒนากระบวนการสื่อสาร โดยคำนึงถึง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การบริหารเนื้อหา (Content) การเลือกใช้สื่อ และการประเมินผล นำไปสู่การสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายกับแคมเปญอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อเป้าหมายสื่อสารขององค์กรได้อย่างดีที่สุด

การพัฒนาระบบอินเตอร็เน็ตและเทคโนโลยี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงรูปแบบการสื่อสารการตลาด ช่วยให้นักสื่อสารสามารถวางแผนและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายขึ้น แต่อาจมีความซับซ้อนมากขึ้น เพราะการจัดการข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากนั่นเอง

ดังนั้น การบริหารแคมเปญสื่อสาร หากนักสื่อสารมีความเข้าใจในกระบวนการ สามารถกำหนดเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาเลือกรูปแบบหรือผลลัพธ์ที่ต้องการชัดเจน จะช่วยให้การวางแผนและพัฒนาแคมเปญสื่อสารสัมฤทธิ์ผลและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักสื่อสารทราบถึงกระบวนการคิด รูปแบบ กลวิธี กลุยทธ์ในการวางแผนแคมเปญสื่อสาร การตลาดสำหรับธุรกิจ เพื่อให้นักสื่อสารวางแผนและจัดเตรียมแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบเนื้อหาเหมาะสำหรับระดับผู้จัดการ-เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายสื่อสาร / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายการตลาด / อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา / ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออกที่ 6

โครงสร้างเนื้อหาการอบรมสัมมนา

ขั้นตอนการพัฒนาแคมเปญสื่อสาร

การกำหนดเป้าหมาย การสร้างสรรค์กิจกรรม โดยพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก การกำหนดตำแหน่งและข้อความหลักสื่อสารของแบรนด์ในแคมเปญ

การพัฒนาและบริหารเนื้อหา

Mobile Content : Micro Moments Social Media : 3H – POEM การวางแผนเนื้อหา การกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย กรอบการพิจารณาและจัดการ Social Voice

การเลือกใช้สื่อสำหรับแคมเปญอย่างเหมาะสม

การวางแผนใช้สื่อเพื่อมุ่งเน้นสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ชนิดของสื่อและวิธีการสื่อสารในแคมเปญอย่างเหมาะสม ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลการใช้สื่อแบบ Programmatic

การประเมินผลแคมเปญ

รูปแบบการประเมินผล และวิธีการประเมินผลแต่ละรูปแบบ เครื่องชี้วัดความสำเร็จของแคมเปญ จำแนกตามวัตถุประสงค์ การประเมินผลเครื่องมือ Social Media แบบเน้นที่กระบวนการ หรือ ผลลัพธ์ การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการตลาดดิจิทัล งานออกแบบและผลิตสื่อองค์กร และงานบริหารการจัดกิจกรรม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้าน อุปโภคบริโภค โทรคมนาคม อุตสาหกรรมยา และประกันภัย เป็นต้น

View Tickets
Date
08 March 2018 at 09:00 - 16:00
Add to Calendar
Location
Novotel Bangkok on Siam Square Pathum Wan Bangkok Thailand
View Map

Organized by

Marcomms2
Market-Comms
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Marcomms2

Market-Comms

Website

aprtraining.com

Call

+6621067796

Facebook

facebook.com/prmatter

E-mail

register@aprtraining.com

Twitter

@aprtraining

Instagram

@aprtraining

Having trouble purchasing ticket? View Help Center