Branding GI & Farm Stay จากแชมเปญสู่กาแฟ

Branding GI & Farm Stay จากแชมเปญสู่กาแฟ  จากเชมเปญสู่กาแฟ สร้างมูลค่า กาแฟสู่ตลาดโลก กับเรียนรู้ผ่านการอบรม
และเวิร์คช็อปที่จะสร้างที่จะสร้างมูลค่าของกาแฟที่ก้าวข้ามมากกว่าเรื่องรสชาติ และแบรนด์จากแชมเปญสู่กาแฟ Instructor: Stephane Passeri

จากแชมเปญสู่กาแฟ Instructor: Bruno Rossis
                      จากแชมเปญสู่กาแฟ Instructor: คุณธิราช รุ่งเรืองกนกกุล 

จำนวนผู้เรียน : 30 ท่าน
ค่าสมัคร : 500 บาท (ส่วนลดสมาชิกสมาคมฯ 20%)


*** สมาชิกสมาคมฯ สามารถขอรหัสส่วนลดโดยการแสดงรหัส สมาชิกสมาคมฯ ผ่านทาง

Tickets

No Tickets Available

Logo  512x512 2
Organized by
Thailand Coffee Fest