Education

One Woman One IT Cert. - CompTIA IT Fundamentals (สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ)

Eea8b12561a88fb5aa613b2f10a645a77231a345
One Woman One IT Cert. - CompTIA IT Fundamentals (สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ)
โครงการ “One Woman One IT Cert”

“การมีใบประกาศนียบัรรับรอง ทำให้คุณมีโอกาสและโดดเด่นมากกว่าคนอื่น”
Network Training Center (NTC) จับมือกับ CompTIA Thailand 

เปิดอบรม โครงการ “One Woman One IT Cert” ด้าน CompTIA IT Fundamentals เป็นเวลา 3 วันที่มาโครงการ “One Woman One IT Cert”  


เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่า ปัจจุบันผู้หญิงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงมีบทบาทมากขึ้นในสังคมการทำงานในทุกภาคส่วนทัดเทียมกับผู้ชาย แต่ในมุมมองด้านการประกอบอาชีพในสายงานด้าน IT นั้น พบว่ายังมีอัตราส่วนอยู่เป็นจำนวนน้อย ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตาม “มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของประเทศ มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

Network Training Center (NTC) ซึ่งเป็นศูนย์อบรมชั้นนำในประเทศไทย และเป็น Authorized Training Partner ของ CompTIA Thailand ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงต่อวงการไอที จึงร่วมมือกับ CompTIA Thailand เปิดอบรมโครงการ “One Woman One IT Cert” ให้กับผู้หญิงทั่วประเทศ ด้วยหลักสูตร CompTIA IT Fundamentals ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานด้าน IT ที่มีมาตรฐานและมีใบประกาศนียบัตรรับรอง ครอบคลุมตั้งแต่ ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์, ฟังก์ชั่นการทำงาน, รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง Software ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับความเชี่ยวชาญของบุคลากรหญิงยุค 4.0 ตอบสนองต่อการขยายตัวของสายงาน เพื่อเพิ่มแรงงาน IT ที่มีคุณภาพให้กับประเทศต่อไป 


ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

 

 • ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 • ใช้ความรู้และใบรับรอง เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางาน ปรับขึ้นเงินเดือน และมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน IT
 • ใบรับรองเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตาม “มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร


 • ผู้ที่สนใจนำความรู้ด้าน CompTIA IT Fundamentals ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • ผู้อยู่ในสายงานสนับสนุนด้านเทคนิค IT Technical / IT Support
 • นักเรียน/นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถเริ่มเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ในการอบรม

หัวข้อการอบรม CompTIA IT Fundamental   


 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Identifying Computer Hardware)
          - รู้จักกับ RAM, CPU, Main Board, Power Supply และสามารถประกอบคอมพิวเตอร์เองได้
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Identifying Computer Software)
         - สามารถติดตั้งโปรแกรมเบื้องต้นได้ เช่น Windows และ Application ที่จำเป็นในการใช้งาน
 • การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Setting Up a Basic Workstation)
         - ทราบถึงขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่าฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้
 • การตั้งค่าการเข้าถึงเครือข่าย (Configuring Network Access)
        - รู้จักการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ทั้งแบบภายใน (LAN) และภายนอก (WAN)
 • การทำงานและจัดการไฟล์ โฟลเดอร์และแอพพลิเคชั่น (Working with Files, Folders, and Applications)
        - สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงไฟล์ โฟลเดอร์และแอพพลิเคชั่นได้
 • การตั้งค่าและการใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย (Configuring and Using Wireless Devices)
        - ทราบถึงระบบความปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายและสามารถตั้งค่าเบื้องต้นได้
 • การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Securing Computing Devices)
       - ป้องกันภัยคุกคามและช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น
 • การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ (Supporting Computers and Users)
       - ปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดปัญหา

หลังจากอบรมผู้เรียนสามารถ


 • เข้าใจภาพรวมทั้งหมดของระบบ IT รวมถึงหลักการทำงานพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
 • มีทักษะในด้านการติดตั้ง ตั้งค่า ใช้งาน และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงโปรแกรมทั่วไปเกิดปัญหาได้
 • ทราบถึงคุณสมบัติของซอฟต์แวร์พื้นฐานและหลักการทำงานของอุปกรณ์ไร้สาย
 • สามารถติดตั้ง Work Station (คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล)
 • ทราบถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรมรูปแบบต่างๆ
 • สามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง Software รวมถึงขั้นตอนการแบ่งปันและจัดเก็บข้อมูล
 • สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และใช้ใบรับรองเพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ


 • เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและทำ Workshop 3 วันเต็ม (09:00 น. – 16:30 น.)
 • อบรมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นผุ้สอนโดยตรง (Certified)
 • เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักสูตร
 • อาหารกลางวัน ขนมเบรคและเครื่องดื่มตลอดการอบรม (2 Breaks,1 Lunch)
 • ติวสอบพร้อมคำแนะนำในการทำข้อสอบ (Exam Tutorial)
 • ได้รับสิทธิ์เข้าทดลองทำข้อสอบเสมือนจริงผ่านระบบ Test Management System (TMS)
 • หากเข้าเรียนครบทุกวันจะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ (Attendant Certification)
 • ได้รับสิทธิในการเข้าสอบ (Exam Voucher) โดยมีกำหนดระยะเวลาสอบภายใน 3 เดือนหลังจากเข้ารับการอบรม
 • หลังจากสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองวิชาชีพ ของหลักสูตร (CompTIA IT Fundamentals) ซึ่งเป็นใบรับรองพื้นฐานทางด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รวมไปถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งออกให้โดย CompTIA 

รายละเอียดการอบรมและการสอบใบรับรอง


การอบรม
อบรมเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง (Certified)
ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน (เวลา 09.00 – 17.00 น.)

การสอบใบรับรอง
ข้อสอบภาษาไทยแบบปรนัย จำนวน 75 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง
คะแนนเต็ม 900 คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน 650 คะแนน

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลทั่วไป สัญชาติไทย เพศหญิง อายุระหว่าง 20-45 ปี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในสายงานด้าน IT)
รับจำนวนทั้งสิ้น 60 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน 

ระยะเวลาการอบรม


รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 
รุ่นที่ 2 วันที่ 24-26 เมษายน 2561
รุ่นที่ 3 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561

ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมอบรม


สิทธิพิเศษสำหรับโครงการ One Woman One IT Cert.
เหลือเพียง 4,900 บาท/ที่นั่ง  *รวมค่าสอบมูลค่า 3,688 บาทเรียบร้อยแล้ว
จากราคาปกติ อบรมรวมสอบ 17,550 บาทหมดเขตรับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2561

Early Bird Promotion!
ลงทะเบียนอบรมก่อนวันที่ 28 ก.พ นี้ เหลือเพียง 4,500 บาท/ที่นั่ง
 กรอกรหัส EARLYBIRD 

ขั้นตอนการสมัคร


 1. ลงทะเบียนสมัคร Online ได้ที่ http://bit.ly/2BEDvaO ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2018
 2. เลือกตารางอบรมพร้อมติวสอบได้ 3 รุ่น คือ 20-22 มีนาคม, 24-26 เมษายน, 15-17 พฤษภาคม
 3. สอบใบรับรอง ภายใน 3 เดือนหลังจากจบหลักสูตร โดยสามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบ NTC
 4. ชำระค่าสมัคร CompTIA IT Fundamental 
             - จำนวน 4,500 บาท สำหรับ Early bird สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
             - จำนวน 4,900 บาท สำหรับการสมัครและชำระเงินหลังจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ ผู้เข้าอบรมนำ Laptop / Computer Notebook ส่วนตัวมาใช้เรียนในวันอบรม 

**สำหรับท่านสุภาพบุรุษที่สนใจ สามารถสมัครได้ในราคา 7,900 บาท (อบรมรวมสอบ) ตารางวันที่ 2-4 เมษายน 2561**

การชำระเงิน


โอนเข้าบัญชี บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด 

            - ธนาคารกสิกรไทย           บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 001-130904-6 
            - ธนาคารกรุงเทพ   บัญชีกระแสรายวัน         เลขที่ 101-337379-8 
            - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   บัญชีออมทรัพย์             เลขที่ 125-976968-6 

แจ้งชื่อผู้เข้าอบรม ตารางเรียน พร้อมส่งสำเนาการชำระเงินมาที่ คุณเกตุศิริ เจริญศิลป์ kedsiri.c@trainingcenter.co.th หรือทาง Fax. 0-2634-7995 

สถานที่อบรมและสถานที่สอบ


Network Training Center (NTC), อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 14 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม.
สามารถเดินทางมาอบรมได้ทาง BTS สถานีช่องนนทรี (ทางออก 3) หรือ MRT สถานีสามย่าน (ทางออก 1)

ติดต่อสอบถาม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณมยุรกาญจน์ หาญชเล ที่ 02-634-7993-4 ต่อ 12 
Email:      support@trainingcenter.co.th  
Line:        @NTC-LINE


 CompTIA เป็น Certificate ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก ก่อตั้งมากว่า 30 ปี ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเน้นการให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่ออกใบรับรองให้กับบุคคลในวงการ ICT ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ

 

Network Training Center (NTC) เป็นศูนย์อบรมที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management Programming และ Software Development ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น Cisco, CompTIA, Big data, VMWare, IoT (Internet of Things), PMI, EPI Data Centre, ITIL, IT Management เป็นต้น ดำเนินการอบรมโดยอาจารย์ที่ผ่านการรับรองโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified)
Tickets

No Tickets Available

F581478301182095d94720a35ea1af75df7368d7
Organized by
Network Training Center