Workshop พอแล้วดี The Creator รุ่น 3 ครั้งที่ 1

Aw digitol poster 5 07

มาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าอะไรคือ

"พอแล้วดี"

แล้วอะไรคือที่นำไปสู่ ความยั่งยืน
โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
ผู้อำนวยการโครงการพอแล้วดี The Creator

และเรียนรู้เครื่องมือวางแผนธุรกิจ
(Model Business Canvas) 
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย คุณปพนธ์ มังคละธนะกุล จากบริษัท ล้มยักษ์ จำกัด
Tickets

This event requires attendees to be at least 18 years old.
Do you have promotional code?

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Logo y

พอแล้วดี The Creator

โครงการ “พอแล้วดี The Creator” มุ่งมั่นที่จะสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “The Creator” ที่เข้าร่วมทำธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และเป็นกลุ่มคนต้นแบบ ที่เป็นบทพิสูจน์ว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ปรัชญาที่ใช้ได้กับเฉพาะภาคเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ กับหลากหลายอุตสหกรรม เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนในอนาคต


Need Help?

Visit Help Center