Education

SIX Network

24b9deb69904fd85a7ef587aa42c3867c6f33c4f
SIX Network


SIX Network Agenda

13:00-14:00

ลงทะเบียนเพื่อฟังสัมนา Crypto Currency Trend and Blockchain for Real World Applications

14:00-14:10

Welcome Speech

14:10-14:40

"สัมนาหัวข้อที่ 1 : "ทิศทาง Cryptocurrency และมุมมอง ICO ทางด้านกฎหมาย, การลงทุน, ธุรกิจในประเทศไทย-ทั่วโลก" โดยพบกับ นิศานาถ ธาดาบุษปะ Co-founder และ CFO จาก SIX Network, พิริยะ สัมพันธารักษ์ จาก CDC ChalokeDotCom, คุณปรมินทร์ อินโสม ผู้สร้างเหรียญ Zcoin"

14:40-15:10

"สัมนาหัวข้อที่ 2 : "How Blockchain will Revolutionize Global Industry" โดยพบกับ

คุณจักรกฤษณ์ ทัฬชาติโยธิน

15:20-16:00

"Public Announcement : SIX Network + Q&A + Live Ans" โดยพบกับ คุณวัชระ เอมวัฒน์

และคุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์"

16:00 เป็นต้นไป

Coffee Break + Networking + Close Session


More information ?

Join our Telegram: https://t.me/SIXnetwork

Tickets

No Tickets Available

0a02bc21589701f125f2b4c2882de2135187b4c2
Organized by
SIX Network