องค์กรส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า หนึ่งในสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับกลุ่มคนนึงในองค์กร คือ พนักงานขาย ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักสำหรับองค์กร เพราะพวกเขาคือคนที่นำรายได้เข้าสู่องค์กร ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเติบโตไปได้

สิ่งสำคัญที่พนักงานขายทุกคนควรรู้เกี่ยวกับองค์กรของพวกเขาคือ สินค้าขององค์กร ขั้นตอนการขาย และการปิดการขาย

หลักสูตรอบรม 2 วันนี้ จะแนะแนวผู้เข้าอบรมถึงขั้นตอนการขาย เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนที่พวกเขาจะพบลูกค้า, ขั้นตอนระหว่างการขาย และขั้นตอนหลังการขาย พวกเขาจะได้รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง การบริหารจัดการลูกค้า การถามคำถามที่ถูกต้อง การเจรจาต่อรอง รวมไปถึงปิดการขาย


Most organizations would agree that one of the most essential groups of people in their organization is sales people. This is mainly because they are what bring in the revenue that keeps the business going.  It is important that every individual sales member know their organization, the product, the sales process and how to close the deal.


This 2-day course will guide participants through the sales process from before they meet the client, during  the sales, and all the way up to after the sales. They will know how to have the right mindset, manage their clients, ask the right questions, use the right pitch and close the deal.   This course is a 2-day workshop, designed for up to 15 to 20 participants.


Key Objectives


  •  Know the difference between a salesperson and a consultant.
  •  Know their organization and how to have self-motivation.
  •  Understand the Sales Process: Preparation, Prospecting, Presentation, Pitching, and Closing
  •  Know how to handle objections.
  •  Know how to build lasting relationships. 

Day 1 Session

Agenda

Step 1:   What is a quality salesperson?

Step 2:   Know Your Customers

Step 3:   Effective Telesales


Day 2 Session

Agenda

Step 1:   Sales Meeting Preparation

Step 2:   Sales Presentation (Find Your Pitch)

Step 3:   Handling Objections

Step 4:   Closing the Sale

Step 5:   Follow-ups Topics Addressed

§  Salesperson vs. Consultant

§  Motivation

§  Time Management

§  Telesales

§  Sales Presentation

§  Handling Objections

§  Closing and Follow Up

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABOUT TRAINER

Pachara Yongjiranon (Billy)
Professional Corporate Trainer & Presentation Coach

“I have experience in sales, recruitment and talent development.  I have trained for many corporations but mainly financial services and technology. My passion is training people at all levels and I have coached top executives as well as operational staff.”

I have professional experience with both Thai and multinational organizations in the recruitment, training, and on-line marketing industries. My functions cover across recruitment, CSR projects, employee relations, organizational development, and speech coaching.” 

ch


Tickets

No Tickets Available

397533 437892106283397 233984954 n
Organize by
HUBBA Coworking Space